Alltjämt bekymmersamt för tallskogen

Alltjämt bekymmersamt för tallskogen Kontaktpersoner: Hans Samuelsson 070-651 76 98 Göran Örlander 070-590 94 83 Situationen är alltjämt bekymmersam för tallskogen på många håll. Det visar resultatet av en undersökning som Skogsstyrelsen gjort. Omkring 220.000 hektar tallskog har besvärande eller svåra skador på grund av skadesvampen Gremmeniella. Värst drabbade är de yngre gallringsskogarna av tall där i genomsnitt nära 6% bedöms ha besvärande eller svåra skador. Detta framgår av en nyligen genomförd undersökning som Skogsstyrelsen gjort i månadsskiftet juni/juli. I fjol drabbades den svenska tallskogen av svåra svampskador. Gremmeniella skadade skog i en omfattning som den aldrig gjort tidigare. Skador förekommer i stort sett över hela landet men de allvarligaste skadorna finns framförallt i och omkring Bergslagen. Även delar av Småland och södra Norrland är hårt drabbade. Sedan skadorna upptäcktes i fjol har omfattande saneringshuggningar utförts. Svårt skadade tallar har gallrats bort. Unga bestånd har slutavverkats i förtid. Trots detta kvarstår problemet. På grund av de omfattande angreppen får vi räkna med en betydande sporspridning i sommar och i höst. Om vädrets makter inte är på tallarnas och skogsbrukets sida är risken stor för att vi nästa år kan komma att drabbas av än värre skador än de vi sett hittills. Det är viktigt att det finns en beredskap för att så kan ske. För de skogsägare som ännu inte undersökt om skogen skadats av Gremmeniellasvampen är det nu hög tid att göra det. Finner man betydande skador är det viktigt att åtgärder sätts in för att rädda virkesvärden och förebygga insektsskador. Det är viktigt att utvecklingen i skogen följs under de närmaste åren eftersom det finns risk för nyinfektion. Råd finns sammanfattade i Skogsstyrelsens broschyr "Gremmeniella". Skogsstyrelsen anser också att det är viktigt att kunskapen om Gremmeniellaskador ökar. Skogsbruket behöver veta vad man kan göra för att förebygga dem och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta om de ändå skulle uppstå. Även om forskningen gjort betydande insatser och gett oss mycket kunskap så finns det ännu många frågor som vi ej har svaren på. Det är angeläget att forskningen intensifieras och att detta unika tillfälle att få fram mer kunskap utnyttjas så att vi står bättre rustade i framtiden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00150/wkr0002.pdf

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Prenumerera

Dokument & länkar