Bättre älgförvaltning med koll på älgens mat

Skogsstyrelsen presenterar för andra året i rad uppgifter som översiktligt beskriver fodersituationen för Sveriges 147 älgförvaltningsområden. De ska vara en del av beslutsunderlaget då älgförvaltningsplaner utarbetas.

Ett skäl till att Skogsstyrelsen tar fram underlaget är att älgförvaltningen sedan 2012 i större utsträckning ska vara ekosystembaserad. Bland annat visas en förväntad utveckling av foderproducerande ungskog de kommande åren.

– Vi hoppas att prognoserna ska vara ett stöd för en proaktiv älgförvaltning. Balansen mellan älgstam och fodermängd avgör hur stora skador det blir på skogen, säger Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen.


Sveriges älgförvaltningsområden skiljer sig åt i hur marken används, vilket i sin tur har betydelse för älgstammen i dem. Andelen jordbruksmark, skogsmark och bebyggelse inom ett område ger viss information om hur många älgar landskapet kan föda. Skogsmark, framförallt ungskog, är speciellt viktigt att ha koll på i älgförvaltningen.


– Det beror på att älg i första hand söker sig till skogen för att hitta mat och vintertid är det framförallt i ungskog som de flesta älgar söker efter föda. Det är också främst i ungskog som älgbetet ger ökade kostnader för skogsbruket. En hög älgtäthet och en låg ungskogsareal är inte önskvärt om vi ska uppnå en god balans mellan älg och skogsskador, säger Christer Kalén, Skogsstyrelsen.


Sett över landet är sambandet mellan älgstammens antal och ungskogsarealens storlek starkt. Ett aktivt skogsbruk med återkommande hyggesfaser gynnar därför älgen, eftersom den ungskog som etableras på hygget ger mycket foder.


– Att ha koll på ungskog är viktigt för både jägare och skogsägare. Den har stor betydelse för älgens hälsa, såväl kondition som vikt och reproduktion, säger Christer Kalén, Skogsstyrelsen.


Forskning visar att älgarna föredrar tallungskog framför annan ungskog. Älgförvaltningsgrupperna rekommenderas därför att komplettera underlaget med fältstudier för att beskriva såväl fodertillgång och som foderkvalitet. Likaså bör skadenivåer på skogen vara en del i gruppernas beslutsunderlag.


Läs Skogsstyrelsens foderprognoser.

Mer information:
Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen, 033-48 25 24

Johan Wester, enhetschef Skogsstyrelsen, 090-15 83 18
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi hoppas att prognoserna ska vara ett stöd för en proaktiv älgförvaltning. Balansen mellan älgstam och fodermängd avgör hur stora skador det blir på skogen.
Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen