Bättre miljöhänsyn hos privata skogsägare

Fler privata skogsägare uppfyller lagens krav på hänsyn till natur och kulturmiljöer i samband med avverkning. 74 procent av de enskilda skogsägarnas areal uppfyller lagens krav, vilket är en ökning med 6 procent sedan åren 2003-2005.

I samband med avverkning ska hänsyn tas till natur- och kulturmiljöer enligt skogsvårdslagen. Några exempel på sådan hänsyn är att lämna hänsynskrävande biotoper och skyddszoner mot vattendrag, sjöar, skogliga impediment och åkermark. Andra exempel är att lämna äldre träd, högstubbar och död ved. Skogsstyrelsen inventerar varje år om skogsbrukets avverkningar lever upp till skogsvårdslagens krav på hänsyn till natur- och kulturmiljöer. De redovisade resultaten baserar sig på ett treårsmedeltal, och efter årets inventering framgår att fler privata skogsägare uppfyller lagens krav på miljöhänsyn. 74 procent av de enskilda skogsägarnas areal uppfyller lagens krav. Det är en ökning med 6 procent sedan åren 2003-2005, och innebär att fjolårets positiva trendbrott hos privata skogsägare håller i sig. Totalt för samtliga ägarkategorier är resultatet dock oförändrat, 75 procent av arealen uppfyller lagens krav. Det finns många olika orsaker till bristande miljöhänsyn. Ofta handlar det inte om omfattningen på den miljö- och kulturmiljöhänsyn som lämnats utan om vilka prioriteringar som gjorts. När det gäller naturvärden skall hänsynen utformas så att den biologiska mångfalden gynnas så mycket som möjligt. Rent konkret innebär detta exempelvis att en gammal sälg med lunglav eller en 350-årig grovgrenig tall ska sparas före en yngre björk eller nyskapad granhögstubbe. − För att förbättra miljöhänsynen ytterligare är viktigt att vi har en bra dialog med skogsägare, bolag och entreprenörer. För att kunna ge tydliga råd har Skogsstyrelsen därför tagit fram en strategi för myndighetens arbete med miljöhänsyn, säger Malin Andersson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen. Läs mer om Skogsstyrelsens inventering av miljö- och kulturmiljöhänsyn samt resultat fördelat på ägarkategori och landsdelsnivå på www.skogsstyrelsen.se

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Prenumerera

Dokument & länkar