Enklare regler ska ge skogsägare enklare vardag

Skogsstyrelsen föreslår ett flertal regelförenklingar i skogsvårdslagstiftningen till regeringen. Skogsägarnas administrativa kostnader ska minska och deras myndighetskontakter förenklas.

– Sverige har rönt internationell uppmärksamhet för att vi har relativt få regler för skogsbruket. Med våra förslag vill vi underlätta än mer för företagen och samtidigt nå de skogspolitiska målen, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen.

De föreslagna förenklingarna kan minska företagens kostnader med cirka åtta procent. Störst betydelse har förslaget att öka största tillåtna avstånd mellan områden som redovisas i en och samma anmälan från 50 till 100 meter. Näst störst effekt får förslaget att förlänga anmälans giltighetstid från tre till fem år. Regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna med 25 procent kommer inte att kunna nås.

– Det skulle vara möjligt att nå målet genom att höja arealgränsen för när man måste anmäla avverkning, eftersom antalet anmälningar då skulle minska. Men, det skulle ge alltför negativa effekter för såväl skogens återväxt som för miljön, säger Jörgen Ringagård, handläggare på Skogsstyrelsen.

Sexveckorsregeln vid anmälan om avverkning, skyddsdikning och uttag av skogsbränsle föreslås vara kvar. Att minska till tre eller fyra veckor, som skogsbruket önskat, bedöms kraftigt försämra Skogsstyrelsens möjligheter att påverka tillståndet i skogen.

– Vi fortsätter dock att se över våra arbetsätt och ska genomföra en förstudie för att se om vissa avverkningsärenden kan kontrolleras automatiskt mot våra kartdatabaser, säger Jörgen Ringagård, handläggare på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen föreslår inga förenklingar när det gäller hur skogsägarna ska redovisa hur de ska ta miljöhänsyn vid avverkningar. Istället poängteras vikten av att skogsbruket tar ett ökat ansvar för att förbättra planeringen av miljöhänsynen i skogen.

Några av de regeländringar som föreslås ska genomföras redan 2012 eftersom det rör sig om ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter.

Mer information:
Jörgen Ringagård, handläggare Skogsstyrelsen, 036-35 93 15
Ulrika Lamberth, pressinformatör Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

 

 

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar