Fel signaler till skogsbruket om toleransavdrag tas bort

Anslaget för naturvårdsavtal kan behöva höjas om avdraget för miljöhänsyn, som görs när naturvårdsavtal för skogsmark tecknas, skulle tas bort. Ett slopande av avdraget bedöms dessutom kunna skapa oklarheter rörande sektorsansvaret och arbetet med miljöhänsyn. Det framgår av det uppdrag som Skogsstyrelsen nu redovisat till regeringen.

Skogsstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2014 i uppdrag att i samråd med Naturvårdsverket redovisa beräkningsgrunder för ersättning till markägare vid tecknande av naturvårdsavtal. Dessutom skulle en bedömning av kostnader och andra konsekvenser av att ta bort toleransavdraget göras.

– Vi bedömer att om avdraget tas bort så kan anslaget för naturvårdsavtal behöva höjas med fem miljoner kronor per år för att arealen skogsmark som årligen skyddas med naturvårdsavtal i landet inte ska minska. En följd om anslaget förblir oförändrat är att kön av markägare som vill ingå naturvårdsavtal blir längre, säger Johan Åberg, specialist områdesskydd, Skogsstyrelsen.

Ett borttagande av avdraget bedöms inte påverka markägarnas vilja och intresse att ingå naturvårdsavtal i någon större utsträckning.

– En betydligt större effekt, som skulle göra det mer attraktivt för skogsägarna att teckna naturvårdsavtal, kan troligen uppnås om skatteregler som rör naturvårdsavtal ändras. Det kan exempelvis vara tidpunkt för beskattning av utbetald ersättning eller möjligheten att använda ett skogskonto, säger Johan Åberg.

Naturvärdeskvaliteten för områden som omfattas av naturvårdsavtal är idag generellt bra och denna bedöms inte påverkas av om det finns ett avdrag eller inte. Däremot kan ett borttaget avdrag skapa oklarheter kring vilka lagstadgade krav som ersätts om avdrag kopplade till skogsvårdslagen tas bort, men avdrag kopplade till annan lagstiftning finns kvar.

– I skogsbrukets sektorsansvar ingår att markägare utan ekonomisk ersättning från staten ska ta miljöhänsyn vid skogliga åtgärder. Tas avdraget för miljöhänsyn i ersättningsberäkningen bort, får markägare inom ett område med naturvårdsavtal ersättning för något som de enligt lagen är skyldiga att göra. Detta ger fel signaler när det gäller sektorsansvaret, säger Johan Åberg.

Mer information:
Johan Åberg, specialist områdesskydd, Skogsstyrelsen, 033–48 25 06
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Vi bedömer att om avdraget tas bort så kan anslaget för naturvårdsavtal behöva höjas med fem miljoner kronor per år för att arealen skogsmark som årligen skyddas med naturvårdsavtal i landet inte ska minska. En följd om anslaget förblir oförändrat är att kön av markägare som vill ingå naturvårdsavtal blir längre.
Johan Åberg, specialist områdesskydd, Skogsstyrelsen