Informerade skogsägare tar bättre hänsyn till kulturmiljöer

Ungefär 40 procent av kulturmiljöerna i skogen påverkas negativt vid föryngrings-
avverkning och efterföljande föryngringsåtgärder. Hänsynen ökar dock markant om skogsägarna inför avverkningen fått information om kulturmiljöerna. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen.

Kulturmiljöer kan vara lämningar som kolbottnar, odlingsrösen och stengärdsgårdar. Det är tydligt att kännedom om lämningarna är mycket viktigt för att undvika skador vid avverkning.

– Med rätt information skapas förutsättningar för sektorn att ta sitt ansvar. När markägare i förväg känner till att det finns kulturmiljöer visas obetydlig hänsyn vid endast två procent av avverkningarna. När informationen saknas är detta åtta gånger vanligare, säger Andreas Eriksson, skoglig handläggare på Skogsstyrelsen.

Rapporten bekräftar de bedömningar som gjorts i andra skadeinventeringar att hänsynen till kulturmiljöer är bristfällig. Framförallt vid markberedning där 54 procent av kulturmiljöerna hade utsatts för stor negativ påverkan.

Markägaren är ansvarig för att hänsyn tas och en noggrann avverkningsplanering är avgörande för ett bra resultat. När det beskrevs i avverkningsanmälan hur hänsyn skulle tas till kulturmiljön bedömdes endast tre procent av avverkningarna ha orsakat skador. När det endast angavs att hänsyn till kulturmiljöer skulle tas, men inte hur det skulle gå till, var andelen 18 procent.

– Mycket kan förbättras när det gäller hänsyn till kulturmiljöer. Kartor som visar kända lämningar på fastigheten finns på vår webbplats via ”Mina sidor”, ”Skogens pärlor” och det ”gröna kuvertet”. Dessa underlättar markägarnas planering betydligt, säger Andreas Eriksson, handläggare på Skogsstyrelsen.

Fler inventeringar samt en fortsatt kvalitetssäkring av informationen om kulturlämningar i Skog & Historia-registret bidrar till bättre hänsyn. Liksom att skogsbruket säkerställer att alla delar i avverknings- och föryngringskedjan har tillgång till informationen via traktdirektiv och gps.

Rapporten baseras på P3-inventeringen som genomförts 2008-2011 där avverkningar genomförda 04/05-07/08 granskats. Inventeringen utvidgas nu i ett samarbete med Riksantikvarieämbetet till att även omfatta fasta fornlämningar.

Mer information:
Andreas Eriksson, skoglig handläggare, Skogsstyrelsen, 031-705 62 86
Cecilia Ulfhielm, kulturmiljöspecialist, Skogsstyrelsen, 0262-35 104
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

 

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar