Målbilder för god miljöhänsyn i skogen beslutade

Myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer har tillsammans arbetat fram målbilder för god miljöhänsyn. Nu tydliggörs vilken hänsyn som behövs vid olika skogsbruksåtgärder för att det skogspolitiska miljömålet och miljökvalitetsmålen ska nås.

Myndigheterna och skogssektorn har tidigare haft vitt skilda uppfattningar om vilken miljöhänsyn som ska uppnås. I projektet Dialog om miljöhänsyns rapport Målbilder för god miljöhänsyn beskrivs hur skogsbruket vid olika skogsbruksåtgärder ska ta hänsyn till hänsynskrävande biotoper, mark och vatten, kulturmiljöer samt friluftsliv och rekreation.

Idag fattade Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen, beslut om att Skogsstyrelsen står bakom de målbilder som beskrivs i rapporten.

– I praktiken innebär beslutet att målbilderna för god miljöhänsyn kommer att vara vägledande i berörda delar av Skogsstyrelsens informations- och rådgivningsverksamhet. I de delar målbildernas innehåll, till exempel hänsynskrävande biotoper, finns i föreskrifter eller allmänna råd till 30 § i skogsvårdslagen kommer de även tillämpas i Skogsstyrelsens tillsyn, säger Monika Stridsman.

– Nu kan skogsbrukets aktörer börja arbeta på det sätt som målbilderna beskriver, i de delar de inte redan gör det. Från Skogsstyrelsens sida ska vi naturligtvis göra det vi kan för att stödja utvecklingen, till exempel genom utbildning. Men, det är skogsbrukets ansvar att gå från ord till handling så att miljöhänsynen i skogen blir bättre, säger Monika Stridsman.

Vägen till målbilderna har inte varit helt rak. Två ideella organisationer har helt eller delvis valt att kliva av arbetet, bland annat av resursskäl. Alla medverkande är inte heller helt överens om allt i rapporten.

– Även om vi inte är helt överens om alla detaljer, så är det ändå ett faktum att myndigheter och skogssektorn arbetat fram målbilderna gemensamt. Därmed har vi har tagit ett stort steg framåt mot ökad samsyn om vad god miljöhänsyn i skogen innebär, säger Monika Stridsman.

Rapporten Målbilder för god miljöhänsyn finns på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen, 036-35 94 30
Svante Claesson, projektledare, Skogsstyrelsen, 036-35 93 68
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Nu kan skogsbrukets aktörer börja arbeta på det sätt som målbilderna beskriver, i de delar de inte redan gör det. Från Skogsstyrelsens sida ska vi naturligtvis göra det vi kan för att stödja utvecklingen, till exempel genom utbildning. Men, det är skogsbrukets ansvar att gå från ord till handling så att miljöhänsynen i skogen blir bättre.
Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen