Mera tall, mindre gran och bättre samverkan – seminarium 26 november i Växjö

Mer tall i försöksområdet, färre skadade tallar och en bättre samverkan mellan skogsägare och jägare. Det är en del av resultatet efter fem års arbete med projektet Mera tall. Den 26 november presenteras några av slutsatserna.

– Det är mycket viktigt ur ett samhällsperspektiv att vi uppnår en bättre balans mellan skog och klövvilt. Bara i Götaland riskerar cirka 650 000 hektar skogsmark, motsvarande hela Kronobergs läns skogsmarksareal, att gå förlorade för skogsproduktion. Samtidigt påverkas såväl den biologiska mångfalden som mängden viltfoder negativt, säger Ove Arnesson, projektledare, Skogsstyrelsen.

I stora delar av Götaland planteras gran på mark som är mest lämpad för tall. Detta sker delvis eftersom granen är mindre begärlig som föda för viltet och därmed undkommer skador. Syftet med Mera tall är framförallt att vända utvecklingen så att andelen tall ökar och att ska bli mer blandskogar där den biologiska mångfalden stärks. Samtidigt har projektet arbetat med olika åtgärder för att förbättra balansen mellan skog och klövvilt.

Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman inleder seminariet vars syfte är att ta till vara på erfarenheter och kunskap från projektet Mera tall för att gemensamt komma framåt.

Tid och plats: torsdag 26 november kl. 18:00-21:30, Växjö konserthus, Karl Birgersalen

Program

18.00–18.10  
Inledning av Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen.

18:10–18:40   
Erfarenheter från projekt Mera tall. Ove Arnesson, projektledare.

18:40–19:00   
Sambanden mellan fodertillgång och klövviltstammar och dynamiken däremellan. Göran Ericsson, professor, SLU.

19:00–19:20   
Framgångsfaktorer för ökad samverkan mellan olika intressen. Anneli Sjölander Lindqvist, docent, Göteborgs universitet.

19:20–19:40   
Erfarenheter från nya älgförvaltningsmodellen. Ingemar Sjöberg, vilthandläggare, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

20:15–21:15   
Framtidsdiskussion ” Vägen framåt – hur ska vi tillsammans arbeta för bättre balans mellan skog och vilt?” med föredragshållarna samt Solveig Larsson, Jägarnas Riksförbund, Daniel Ligné, Svenska Jägareförbundet, Göran Örlander, skogschef Södra samt Herman Sundqvist, skogschef Sveaskog. 

Medier som är intresserade av att delta under hela eller delar av seminariet kan kontakta Ove Arnesson, Skogsstyrelsen.

Se programmet på Skogsstyrelsens webbplats.

Projektet Mera tall är ett nationellt samverkansprojekt lett av Skogsstyrelsen. Medverkande företag och organisationer är LRF Skogsägarna, Holmen Skog, Södra, Såg i Syd, Sveaskog samt Sydved. Läs mer om projektet på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Ove Arnesson, projektledare Mera tall, Skogsstyrelsen, 049176 39 93
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar