Nära en miljon kubikmeter skog angripen av barkborre

Omkring 800 000 kubikmeter stående skog i Götaland och sydöstra Svealand kan ha dödats av angrepp från granbarkborrar. Värst drabbat är Kronobergs och Blekinge län samt nordöstra Skåne och norra delen av Skaraborg. Det visar en översiktlig bedömning av skadeläget som gjorts i samband med att Skogsstyrelsen idag skickar sin andra rapport kring barkborresituationen till regeringen.

Det är Skogsstyrelsens distrikt som under augusti gjort en bedömning av barkborreskadornas omfattning. I bedömningen har enbart nya angrepp på stående skog räknats in, och inte det angripna virke som redan avverkats eller som ligger vid bilväg. Inte heller de angripna träd som ännu inte skiftat färg har kunnat räknas in i bedömningen. Det är därför för tidigt på året för att kunna bedöma årets totala barkborreskador.

Senast 15 augusti skulle det stormfällda virke som fått dispens från skogskyddsbestämmelserna ha fraktats från bilväg för att undvika att virket blir yngelmaterial för en ny generation granbarkborrar. Skogsstyrelsen har därför under augusti påbörjat tillsynen av i första hand kvarliggande stormfälld skog som ännu inte tagits om hand.

− Situationen är fortfarande allvarlig. Sommarens kalla och blöta väder har visserligen gynnat skogen och missgynnat barkborrarna i år, men vi har fortfarande en hög barkborrepopulation. Den stora mängden virke som låg kvar i skogen och vid bilväg första juli innebär sannolikt en fortsatt stor risk för angrepp även nästa år, säger Lennart Svensson, projektledare för Skogsstyrelsens övervakningsprojekt.

För att hjälpa skogsägare och skogsbruket att lättare hitta angripna träd genomför Skogsstyrelsen under augusti och september en helikopterinventering över vissa områden i södra Sverige. På de fastigheter där man registrerat angripen skog kommer markägarna sen att få en kartskiss som visar skadornas belägenhet och en skriftlig information om hur man bör agera. En ny uppföljning av barkborreskadornas omfattning kommer också att göras under hösten.

Läs Skogsstyrelsens rapport till regeringen kring utvecklingen och bekämpningen av skadeinsekter på www.skogsstyrelsen.se/press.

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar