Naturlig föryngring av skogen har minskat kraftigt

Att skogen föryngras av sig själv blir allt ovanligare som metod för att säkerställa ny skog efter en avverkning. Störst förändring har skett i Norra Norrland och Svealand - en halvering på mindre än tio år. Istället ökar andelen plantering och i vissa delar av landet även såddandelen.

Sett över hela landet så är andelen naturlig föryngring 18 procent, medan andelen plantering är 75 procent. Cirka 5 procent av arealen sås och på resterande areal görs inga åtgärder alls. En stor skillnad jämfört med 1990-talets mitt då det i Norra Norrland och Svealand var lika vanligt med naturlig föryngring som plantering. Framförallt är det föryngring under fröträd som har minskat.

– Det kan finnas flera orsaker till denna utveckling. Naturlig föryngring under fröträd är mer arbetskrävande, innehåller fler arbetsmoment och är mer komplicerat för den enskilde skogsägaren. Samtidigt finns det större risker förknippat med naturlig föryngring under fröträd, bland annat att fröträd blåser ned, dålig kottsättning och ojämn föryngring, säger Jonas Bergqvist, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen.

I allmänhet så har kvaliteten på naturliga föryngringar förbättrats, vilket innebär att de i genomsnitt är tätare och ger fler plantor. De senaste åren har resultaten försämrats, men det bedöms vara en tillfällig variation. Fortfarande visar plantering och sådd på bättre resultat än naturlig föryngring.

Sett över landet, så har Götaland bäst föryngringsresultat och trenden är uppåtgående. Hela 83 procent av föryngringarna håller godtagbar kvalitet utifrån markens produktionsmöjligheter. I Norra Norrland är andelen 81 procent, följt av Svealand och Södra Norrland med 78 procent godtagbara föryngringar. Analyserna visar dock att föryngringarna i Götaland till betydande del innehåller spontan uppkomst av lövträd, framförallt björk, vilket gör att föryngringsresultatet ser bättre ut än vad det är ur produktionssynpunkt.

– Lövträd kan visserligen ge en god skogsproduktion med rätt skötsel. Det kräver dock en större arbetsinsats av skogsägaren, vilket inte alla skogsägare är beredda eller har möjlighet att göra, säger Jonas Bergqvist.  

Mer information:

Statistiken finns också på länsnivå, för information om den kontakta:
Lennart Svensson, handläggare, Skogsstyrelsen, 0470-72 61 31

Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen, 090-15 83 14
Jonas Bergqvist, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen, 036-35 93 25
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Det kan finnas flera orsaker till denna utveckling. Naturlig föryngring under fröträd är mer arbetskrävande, innehåller fler arbetsmoment och är mer komplicerat för den enskilde skogsägaren. Samtidigt finns det större risker förknippat med naturlig föryngring under fröträd, bland annat att fröträd blåser ned, dålig kottsättning och ojämn föryngring.
Jonas Bergqvist, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen