Ny kalkningsmetod motverkar försurningen av sjöar och vattendrag

Genom att hela avrinningsområden samtidigt våtmarks- och skogs-markskalkas kan försurningen i små bäckar motverkas. Det visar en 13 år lång studie av metoden i Nissadalen i Hallands län. Metoden kan också vara kostnadseffektiv jämfört med traditionell ytvattenkalkning.

Sedan 1998 har denna variant av markkalknings effekter på försurning av vattendrag utvärderats genom mätning av vattenkemi, vattenföring, fisk och bottenfauna i bäckar som avvattnar behandlade och obehandlade avrinnings-områden. Dessa mätningar visar att samtidig våtmarks- och skogsmarks-kalkning på sikt kan minska eller ersätta ytvattenkalkning. Med denna metod åtgärdas även mycket små vattendrag, som kan vara kraftigt försurade, men som i dagsläget inte behandlas.

– Resultaten visar att kalkningsmetoden kan vara ett kostnadseffektivt sätt att motverka försurning av vattendrag, jämfört med traditionell ytvatten- eller våtmarkskalkning. Kan vi minska ytvattenkalkningen, så kan samhället spara mycket pengar, säger Stefan Anderson, markspecialist Skogsstyrelsen.


De snabbaste och största effekterna beror på kalkbehandlingen av våtmarks-områdena.


– Det gav en snabb och stark förbättring av vattnet och vi har bara sett mindre tecken på återförsurning. Men även fastmarkskalkningen har bidragit till att avrinningsområdena blivit mindre försurade, säger Stefan Anderson.


Metoden är också gynnsam för fisklivet i vattendragen. Fram till 2008-2009 ökade mängden fisk. Likaså visar studierna på viss förbättring av bottenfaunan - såväl antalet arter som antalet individer ökade.


Försöksområdet är beläget nordost om Halmstad, intill Nissan, och består av tretton avrinningsområden. Åtta av dem har 1998-1999 behandlats med olika engångsdoser kalk och aska. Fem har lämnats orörda som referenser. Projektet har bekostats av bland andra markägarna, EU-Life, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Hallands län, IVL Svenska Miljöinstitutet, Skogsvårdsstyrelsen i Södra Götaland samt Havs- och vattenmyndigheten.

Mer information:
Stefan Anderson, markspecialist, Skogsstyrelsen, 035-13 68 40

Veronika Kronnäs, IVL Svenska Miljöinstitutet, 031-725 62 78
Lars Stibe, fiskefrågor, Länsstyrelsen Halland, 035-13 22 07
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Hela rapporten samt diagram finns på Skogsstyrelsens webbplats.

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Resultaten visar att kalkningsmetoden kan vara ett kostnadseffektivt sätt att motverka försurning av vattendrag, jämfört med traditionell ytvatten- eller våtmarkskalkning. Kan vi minska ytvattenkalkningen, så kan samhället spara mycket pengar.
Stefan Anderson, markspecialist, Skogsstyrelsen