Omfattande röjningsbehov efter 2000-talets stormar

Flera stormar de senaste tio åren har resulterat i stora arealer ungskog i Hallands län. Skog som nu behöver röjas för att ge god avkastning. Den 12 april står röjning i fokus under en heldag för skogsägare i Åkulla.

Den 12 april bjuder Skogsstyrelsen tillsammans med Sydved, Derome, Hallands flis och transport, Svenska Jägareförbundet och Athis såg och motor in till en skogsdag om röjning.

– Tillsammans vill vi peka på vikten av att röja i rätt tid med anpassade maskiner, metoder och sågar. Under dagen visar vi olika alternativ för röjning, till exempel manuell kontra maskinell röjning och hur det praktiskt går till ute i skogen, säger Marcus Björsell, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Dessutom medverkar Jägareförbundet och visar hur skogsägare kan gå till väga för att anpassa sin röjning och därmed skapa foder för klövviltet. Alla besökare kan också gå en slinga där olika skötselalternativ och röjningsmetoder demonstreras.

Det finns såväl ekonomiska som miljömässiga vinster med att röja sin skog. Virkeskvaliteten blir bättre genom att man gynnar de bästa stammarna och styr blandningen av trädslag, vilket ökar lönsamheten vid gallring och slutavverkning. Att röja är också ett effektivt sätt att minska risken för storm- och snöskador. I slutändan kan det generera en god ekonomisk avkastning till skogsägaren. Röjning är också en viktig naturvårdande insats. Genom att gynna vissa trädslag och lämna lämpliga områden oröjda kan skogsägaren både ta till vara och skapa nya naturvärden i sin skog

Under våren 2015 sätter Skogsstyrelsen röjning i fokus genom information, skogsträffar och röjningsutskick till skogsägare. I landet totalt uppgår det omedelbara röjningsbehovet till nästan 1,4 miljoner hektar, vilket motsvarar ungefär sju gånger den yta som årligen avverkas i Sverige.

Tid: söndagen den 12 april kl. 9.00–15.00
Plats:
Åkulla. Det är skyltat vid landsvägen från Åkulla friluftsgård samt från väg 153.

Läs mer om röjning på www.skogsstyrelsen.se/roj

Mer information:
Marcus Björsell, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0346377 54
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Prenumerera

Citat

Tillsammans vill vi peka på vikten av att röja i rätt tid med anpassade maskiner, metoder och sågar. Under dagen visar vi olika alternativ för röjning, till exempel manuell kontra maskinell röjning och hur det praktiskt går till ute i skogen.
Marcus Björsell, skogskonsulent, Skogsstyrelsen