Pressinbjudan Skogsstyrelsen presenterar förslag på hantering av renskador i plant- och ungskog

Skogsstyrelsen har, på uppdrag av Centrala Samrådsgruppen för skogsbruk och rennäring, tagit fram ett förslag på hur skador på skog orsakade av ren ska hanteras. Förslaget presenteras i samband med en exkursion i Nordmaling, Västerbotten, där såväl skogsägare som renskötare deltar.

Bakgrunden till förslaget är den intressemotsättning som finns mellan markägare och renskötande samer rörande renskador på skog. Under exkursionen besöker vi dels områden som påverkats av renarnas vinterbete dels områden utan märkbara skador. En presentation av Skogstyrelsens förslag till hantering av renskador kommer att redovisas under exkursionen.

Pressen är välkommen att delta i exkursionen.

När: Torsdagen 30 augusti kl 12.30 – ca 15.00

Var: Parkeringen vid Herrgården, Olofsfors bruk, Nordmaling.
Avfärd till skogen, ta med egen bil.

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar