Riksantikvarien och landshövdingen i Uppsala län besöker Kulturspåret i Uppsala – en del av Kulturarvslyftet

Den 15 augusti besöker riksantikvarie Lars Amréus och landshövdingen i Uppsala län, Peter Egardt, Skogsstyrelsens projekt Kulturspåret. Ett 50-tal personer har genom projektet kommit tillbaka till arbetslivet. Deras insatser bidrar till att bevara skogens kulturmiljöer och öka den biologiska mångfalden. 

Kulturspåret är en del av regeringens satsning Kulturarvslyftet. Inom projektet inventeras såväl skyddsvärda träd som säkerheten kring gruvhål. Dessutom registreras kulturlämningar på kartor. Informationen blir ett viktigt underlag vid Skogsstyrelsens rådgivning och tillsyn.

Medier är välkomna att följa med ut i fält för att se hur en trädinventeringsgrupp och en gruvinventeringsgrupp arbetar. Möjlighet ges att träffa såväl riksantikvarie Lars Amréus och landshövdingen i Uppsala län, Peter Egardt som flera deltagare i projektet.

Tid: 15 augusti kl. 14.15.
Plats: Samling vid Strömhagsgruvan, cirka 1 km N/O om Vattholma.
Vägbeskrivning från Uppsala: Följ väg 290 mot Österbybruk 20 km.

Cirka 50 meter efter den norra infarten till Vattholma, sväng höger mot Rasbokil. Efter cirka 50 meter finns vår samlingsplats. Se karta här.
Koordinater: Swereff 99: N 6657302, E653529

Fakta om Kulturspåret

Kulturspåret är ett projekt som drivs av Skogsstyrelsen i Uppsala. Projektet bedrivs inom ramen för regeringens satsning Kulturarvslyftet 2012-2014 som administreras av Riksantikvarieämbetet.

Kulturspåret bidrar till att skogens sociala värden stärks, den biologiska mångfalden ökar och att skogliga kulturmiljöer bevaras. Flertalet av de anställda inom projektet har tidigare varit sjukskrivna och har nedsatt arbetsförmåga. Arbetet ger personalen en chans att utveckla sin kompetens och arbetsförmåga för att lättare kunna få ett jobb eller börja studera.
Läs mer på www.raa.se/kulturarvslyftet

Mer information:
Åsa Hofring, projektledare, Skogsstyrelsen, 018-27 88 22

Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.