Skogsstyrelsen skärper tillsynen vid avverkning intill vattendrag

Den 15-19 april intensifierar Skogsstyrelsen sin tillsyn i Hallands län och Västra Götalandsregionen. Problematiken med körskador och hur hänsyn till vattenmiljöer fungerar, ska lyftas. För att effektivisera arbetet kommer helikopter att användas i vissa länsdelar.

Inledningsvis ska avverkningar intill vattendrag inventeras. Inventeringarna ska genomföras med hjälp av helikopter och genom fältbesök. Syftet är att få en bild av hur hänsynen till vattenmiljöer fungerar i praktiken ute i skogen.

– I våra uppföljningar av miljöhänsyn ser vi att det är just vid vattendrag som det ofta uppstår skador när skog avverkas. Skador som är svåra att reparera och som kan ge allvarliga miljökonsekvenser. Vi vill öka medvetenheten kring detta så att skadorna minskar, säger Emil Bengtsson, ställföreträdande distriktschef, Skogsstyrelsen.

Resultatet av inventeringarna ska dels användas för att återkoppla till skogs-bruket hur det ser ut i länens skogar, dels vara ett underlag till eventuella förelägganden om att de skador som uppstått måste återställas.

Körskador uppstår främst när markens bärighet är låg, det vill säga när den är mer känslig för skogsmaskinernas belastning. Bärigheten är generellt sämst i anslutning till vattendrag, varför risken för skador ökar där. Vid vattendrag riskerar markskador att orsaka läckage av slam, näring och tungmetaller ut i vattnet, vilket bland annat kan ge skador på fisk och andra organismer som lever i vattnet.

– Det viktigaste för att undvika att körskador och skador vid vattendrag uppstår är förebyggande arbete. Ju bättre planerad en avverkning är, desto lättare undviks skador, säger Lars Ekberg, regionchef, Skogsstyrelsen.

Vid en avverkning är det markägarens ansvar att förhindra att allvarliga körskador uppstår. Likaså att vid skogsskötsel förhindra skadligt näringsläckage och skadlig slamtranport till sjöar och vattendrag. Vattnets kvalitet får inte försämras. Skogsstyrelsen kan genom förbud före avverkning eller föreläggande efter avverkning peka på om det är något som markägaren inte får göra i samband med avverkningen eller måste åtgärda efter avverkningen.

Mer information:
Emil Bengtsson, stf distriktschef Göteborg, Skogsstyrelsen, 031-705 62 55

Lars Ekberg, regionchef, Skogsstyrelsen, 0490-25 80 64
Anja Lomander, mark- och vattenfrågor, Skogsstyrelsen, 033-48 25 26
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Det viktigaste för att undvika att körskador och skador vid vattendrag uppstår är förebyggande arbete. Ju bättre planerad en avverkning är, desto lättare undviks skador.
Lars Ekberg, regionchef Skogsstyrelsen