Skogsstyrelsen skärper tillsynen ytterligare

2012 utfärdades dubbelt så många förbud mot olika skogliga åtgärder som året innan. Detta för att säkerställa att miljöhänsyn enligt 30 § skogsvårdslagen tas. 2013 skärps tillsynen ytterligare genom att beslut om föreläggande och förbud i vissa fall ska kunna tas utan besök i fält.

Skogsstyrelsen har de senaste åren målmedvetet arbetat med att skärpa tillsynen. Målet är att det ska bli tydligare hur skogsvårdslagen ska tolkas, och därmed enklare för skogsägare att veta hur de ska agera vid avverkningar och andra skogliga åtgärder.

– Ett sätt är att öka antalet förbud med stöd av 30 § skogsvårdslagen. Om en del av dem överklagas kan domstolsutslagen ge vägledning i hur lagen ska tillämpas. Vi vill underlätta för skogsbruket att göra rätt, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen.

2012 fattade Skogsstyrelsen 58 beslut, jämfört med 32 stycken 2011. De vanligaste skälen till beslut var hänsyn till nyckelbiotoper eller sumpskogar samt krav på skyddszoner mot vattendrag. De flesta förbuden har riktats mot enskilda skogsägare, följt av allmänna skogsägare och bolag. Utfallet förklaras delvis av att de enskilda skogsägarna är fler, dels av att kvaliteten på avverkningsanmälningarna ofta är högre från bolagen.

Under 2013 provar Skogsstyrelsen ett nytt grepp för att bli effektivare med att se till att reglerna följs. I några tydliga typfall ska förelägganden och förbud enligt 30 § skogsvårdslagen skrivas utan att fältbesök genomförs, exempelvis när tillräcklig information om natur- och kulturmiljövärden finns tillgänglig i kartor och register.  

Typfallen har valts ut där hänsynskraven kan anges på ett tydligt sätt. Exempelvis föreläggande om att vidta åtgärd så att skadlig slamtransport förhindras vid dikesrensning eller förbud mot körning eller stubbskörd på blöt eller fuktig mark vid olämpliga väderförhållanden.

Ett beslut om förbud innebär att en viss åtgärd inte får utföras. Exempelvis att man inte får avverka delar av ett område, utan istället lämna kvar dem av hänsyn till natur- och kulturmiljövärden, eller att man inte får köra med skogsmaskiner i vattendrag i avverkningsområdet.

Mer information:                                
Nils Carlborg, lagspecialist, Skogsstyrelsen, 0155-26 49 74

Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Fördelningen över landet av 2012 års förbud, se Skogsstyrelsens webbplats.

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Ett sätt är att öka antalet förbud med stöd av 30 § skogsvårdslagen. Om en del av dem överklagas kan domstolsutslagen ge vägledning i hur lagen ska tillämpas. Vi vill underlätta för skogsbruket att göra rätt.
Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen