Skogsstyrelsen vill att lucka i skogsvårdslagen täpps till

Ansvaret för att anmäla en avverkning till Skogsstyrelsen ligger idag på markägaren. Skogsstyrelsen föreslår nu att skogsvårdslagen ändras så att även virkesköpare kan hållas ansvariga. Annars blir lagstiftningen i praktiken verkningslös när markägare anlitar ett bolag för att avverka.

Bakgrunden till Skogsstyrelsens skrivelse till regeringen är en dom i våras där Hovrätten för Västra Sverige slog fast att skogsägare som anlitat ett erfaret skogsbolag inte haft anledning att anta att en avverkningsanmälan inte skulle lämnas in till Skogsstyrelsen. Skogsägarna kunde därmed inte anses gjort sig skyldiga till något brott mot skogsvårdslagen.

Idag är det mycket vanligt att virkesuppköpare åtar sig att lämna avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen istället för att markägaren gör det. Virkesuppköparen anlitar i sin tur ofta en underentreprenör som genomför själva avverkningen.

– Vi föreslår därför att 14 § skogsvårdslagen ändras så att antingen markägaren eller virkesköparen får ansvaret för att anmäla planerade avverkningar. Om markägaren har överlåtit rätten att förfoga över skogen till någon annan bör istället den personen överta ansvaret för att göra anmälan, säger Göran Öster, chefsjurist Skogsstyrelsen.

– Om ändringen inte genomförs, så innebär det i praktiken att lagstiftningen blir verkningslös för en stor del av de avverkningar som inte har anmälts på rätt sätt till Skogsstyrelsen, säger Göran Öster.

Läs skrivelsen till regeringen på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Göran Öster, chefsjurist, Skogsstyrelsen, 036-35 94 59
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Om ändringen inte genomförs, så innebär det i praktiken att lagstiftningen blir verkningslös för en stor del av de avverkningar som inte har anmälts på rätt sätt till Skogsstyrelsen.
Göran Öster, chefsjurist, Skogsstyrelsen