Viktigt få ut stormskadat virke från skogen

Upparbetningen av stormskadat virke efter stormen som drabbade Värmland i augusti 2014 går framåt. Fortfarande finns det mycket barrvirke som är spritt i skogen vilket behöver tas om hand för att mota angrepp av granbarkborre.

Skogsstyrelsen bedömer att upparbetningen på de områden där det stormfällda virket ligger samlat går framåt och att det på många håll kommer att vara omhändertaget innan sommaren. Däremot verkar det fortfarande finnas mycket spritt barrvirke som ännu inte är omhändertaget.

– Viktigast är att ta hand om det spridda granvirke som ligger solbelyst, eftersom det är en extra attraktiv yngelplats för granbarkborren. Om det blir liggande kan det leda till att vi får omfattande skador av granbarkborren. Spridda lövvindfällen kan och bör lämnas kvar, säger Hans Källsmyr, regional skogsskadesamordnare, Skogsstyrelsen.

De skogsägare på vars mark den skadade arealen överstiger 0,5 hektar och som ännu inte lämnat in en avverkningsanmälan bör göra det snarast. Inte minst eftersom stormskadat rått barrvirke måste vara bortforslat från skogen eller barkat senast den 1 juli.

Precis som vid en vanlig avverkning, så ska man vid upparbetning av stormfälld skog ta miljöhänsyn till vatten, nyckelbiotoper, kulturmiljöer och stigar. Träd, främst lövträd som lämnats av naturvårdsskäl i samband med andra skogliga åtgärder och som blåst omkull i stormen, bör inte upparbetas. Dessa träd ska i stället lämnas kvar i skogen för att, av miljöskäl, öka mängden död ved. Även enstaka granvindfällen kan lämnas av miljöskäl, dock max 5 kubikmeter inom ett hektar.

– Skogsägare som inte har stor vana av skogsarbete bör inte själva upparbeta virket, eftersom stormskadad skog är en mycket farlig arbetsplats. Det är viktigt att sätta säkerheten främst och inte vara ensam i skogen, säger Hans Källsmyr.

Läs mer om vad skogsägare bör tänka på efter en storm.

Mer information:
Hans Källsmyr, regional skogsskadesamordnare, Skogsstyrelsen, 0565477 84
Curt Stenberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0565477 82
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Prenumerera

Citat

Viktigast är att ta hand om det spridda granvirke som ligger solbelyst, eftersom det är en extra attraktiv yngelplats för granbarkborren. Om det blir liggande kan det leda till att vi får omfattande skador av granbarkborren. Spridda lövvindfällen kan och bör lämnas kvar.
Hans Källsmyr, regional skogsskadesamordnare, Skogsstyrelsen