Anmälningar till Skolinspektionen fortsätter öka

Anmälningar från allmänheten till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) fortsatte att öka under 2011. Anmälningarna gäller missförhållanden i skolan, och de har ökat varje år sedan Skolinspektionen startade 2008.

Totalt gjordes 2 651 anmälningar till Skolinspektionen och BEO under 2011. Det är en ökning med 17 procent jämfört med året innan. De flesta rör grundskolan.

Anmälningar där anmälaren anser att skolan inte gett tillräckligt särskilt stöd ökade mest, med 22 procent jämfört med 2010. Totalt gjordes 747 sådana anmälningar.

Precis som tidigare år är det vanligast med anmälningar där anmälaren anser att skolan inte gjort tillräckligt i samband med att en elev blivit kränkt. Totalt gjordes 1 085 sådana anmälningar. Orsaken är oftast verbala kränkningar och/eller fysiska angrepp. Kränkningar via internet, sms och mms har ökat något de tre senaste åren. I en tredjedel av anmälningarna anser anmälaren att eleven kränkts av personal på skolan.

Andra vanliga anmälningsgrunder rör skolans arbete med skolplikt och rätt till utbildning/plats (till exempel skolans åtgärder när en elev inte kommer till skolan), huvudmannens organisation och styrning (till exempel rättssäkerheten i en kommuns rutiner för mottagande i särskolan) samt samarbete mellan skola och hem.

Skolinspektionen och BEO utreder anmälningarna utifrån de lagar och regler som gäller för verksamheten. Under 2011 fattade Skolinspektionen/BEO 1 536 beslut efter utredning av en anmälan. En del gäller anmälningar som gjordes före 2011. I närmare hälften av besluten (749 beslut) riktar Skolinspektionen/BEO kritik. Den vanligaste kritiken gäller särskilt stöd (332 beslut). Andra vanliga kritikområden är kränkande behandling (290 beslut) eller skolplikt och rätt till utbildning/plats (149 beslut).

En del av anmälningarna utreds inte av Skolinspektionen. Det beror ofta på att anmälan rör en fråga som inte ligger inom ramen för Skolinspektionens tillsyn (till exempel kränkningar mellan vuxna), att någon annan myndighet ansvarar för utredning eller att anmälaren tar tillbaka sin anmälan.

Läs mer

Statistik om anmälningsärenden 2011, på riks- och kommunnivå, finns på www.skolinspektionen.se/anmalningar-2011 Statistiken visar antal anmälda missförhållanden i Sveriges skolor och inte det totala antalet faktiska missförhållanden.

Fakta: Att anmäla missförhållanden i skolan

  • Det enklaste sättet att komma till rätta med missförhållanden i skolan är oftast att tala med läraren eller rektorn.
  • Från 1 juli 2011 ställer skollagen krav på att alla skolansvariga, både kommunala och fristående, ska kunna ta emot och utreda klagomål om skolan för att snabbt kunna rätta till eventuella brister. Enligt Skolinspektionens inspektion i september 2011 saknade dock var fjärde kommun skriftliga rutiner för hur de ska ta emot klagomål på skolan. Läs mer: www.skolinspektionen.se/klagomalshantering
  • Alla har även rätt att anmäla missförhållanden till Skolinspektionen/BEO. En utredning tar vanligtvis upp till sex månader.

För information

Arletta Plunkett, statistiker, 08-586 083 54

Presskontakt

Joanna Abrahamsson, pressekreterare, 08-586 082 48

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.