Askersunds kommun måste förbättra kvalitetsarbetet

Mer än var fjärde elev går ut den kommunala grundskolan i Askersund utan att nå kunskapskraven i alla ämnen. Det är angeläget att ansvariga politiker och förvaltningen tar reda på orsakerna och fattar beslut om nödvändiga förbättringar av skolan så att resultaten kan förbättras.

Skolinspektionen har granskat Askersund kommuns utbildningsverksamhet utifrån barns och elevers rätt till god omsorg och utbildning i en trygg miljö. Myndigheten lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Tillsynen visar kommunens systematiska kvalitetsarbete brister på central nivå. Ansvariga politiker och förvaltningen saknar en tydlig bild av läget i skolorna och om de insatser som görs leder till avsedda förbättringar och ökade kunskapsresultat. Även när det gäller förskolorna och fritidhemmen behöver det centrala kvalitetsarbetet utvecklas.

– Ansvariga politiker och förvaltningen i Askersunds kommun måste öka sin kunskap om resultaten och kvaliteten i den kommunala utbildningsverksamheten. Ett fungerande kvalitetsarbete är grundläggande för att kunna fatta målinriktade beslut om förbättringar så alla barn och elever får den utbildning och det stöd och utmaningar de har rätt till, säger Robert Holmblad, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Flera elever har varit frånvarande från skolan under lång tid och inte fått sin rätt till utbildning tillgodosedd. Ansvariga måste skaffa sig en bättre bild av elevernas frånvaro för att kunna säkerställa att alla elever får den utbildning de har rätt till.
    • Ansvariga måste säkra verksamheternas arbete med att anmäla kränkande behandling av elever till Barn- och utbildningsnämnden.

Redovisning senast 28 augusti

Senast den 28 augusti 2015 ska Askersunds kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut till kommunen kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/askersund-2015

Beslut om enskilda skolor samt om kommunala förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Robert Holmblad, utredare, 08-586 084 88

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar