Botkyrka kommun har en bra grund för att minska skillnaderna i skolan

Ansvariga för den kommunala skolan i Botkyrka har de senaste åren tagit krafttag för att ge fler elever förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Men fortfarande är det stora skillnader i kunskapsresultat mellan olika grundskolor och mellan olika gymnasieprogram. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Botkyrka kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Det är stora skillnader i kunskapsresultat mellan olika grundskolor och olika gymnasieprogram i Botkyrka kommun. Ansvariga måste minska dessa skillnader och se till att alla elever får förutsättningar att nå målen för sin utbildning. En bra grund är de förbättringar som ansvariga genomfört de senaste tre åren med till exempel fokus på särskilt stöd, specialpedagogisk handledning till enskilda skolor, kvalitetsdialoger med varje skola och enkäter till elever, lärare och föräldrar för att kolla upp tryggheten, studieron och elevinflytandet. Kommunen har också ett bra förebyggande elevhälsoarbete med snabb uppföljning av skolfrånvaro, samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänst.

– Botkyrka kommun har ett väl förankrat kvalitetsarbete som belyser och analyserar skolornas kunskapsresultat över tid, i alla ämnen och fördelat på olika elevgrupper, till exempel flickor och pojkar. Det är nu viktigt att ansvariga fortsätter att följa upp och försäkra sig om att utbildningen utvecklas och att måluppfyllelsen ökar, säger Ylva Johnsson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Kommunens verksamhetsuppföljning och kvalitetsarbete måste även omfatta verksamheten i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Det är också viktigt att grundsärskolan och gymnasiesärskolan blir bättre på att följa upp elevernas kunskapsutveckling.
  • Utbildningsförvaltningen måste klargöra för alla rektorer att de också ska följa upp undervisningen i modersmål för sina elever.
  • Ansvariga måste säkra att de snabbt får information från skolorna vid signaler om kränkande behandling av elever.

Redovisning senast 20 maj

Senast den 20 maj 2013 ska Botkyrka kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Botkyrka kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/botkyrka-2013

Skolbeslut och beslut om förskolan och fritidshemmen kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

Skolinspektionen granskar även fristående skolor

Skolinspektionen granskar även de sex fristående skolorna i Botkyrka kommun. Beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

För information

Ylva Johnsson, utredare, 08-586 083 94

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar