Bra utgångsläge för att fortsätta utveckla skolan i Skövde kommun

Den kommunala utbildningsverksamheten i Skövde har utvecklats positivt de senaste åren. Det ger ansvariga en god grund för att fortsätta utvecklingen med sikte på att ge alla elever förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Skövde kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Den kommunala utbildningsverksamheten i Skövde har utvecklats positivt sedan Skolinspektionens senaste tillsyn 2008 och är idag väl fungerande i de flesta avseenden. Det ger de ansvariga ett bra utgångsläge för att fortsätta utveckla skolan och ge alla elever goda förutsättningar att nå målen för utbildningen. Rektorernas pedagogiska ledarskap är en viktig förutsättning för detta. Men de senaste fem åren har innehållit många rektorsbyten och omorganisationer vilket försvårat den pedagogiska ledningen och utvecklingsarbetet på skolorna.

– Ansvariga i Skövde kommun har utvecklat skolan i positiv riktning sedan den senaste statliga tillsynen. Det är nu viktigt att ansvariga säkrar att alla rektorer ges goda förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap så att den goda utvecklingen kan fortsätta och att alla elever får den utbildning och det stöd de har rätt till, säger Kjell Ahlgren, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Alla skolor har ett aktivt arbete mot kränkningar.
  • Skillnaderna mellan skolorna i kunskapsresultat har minskat sedan den senaste tillsynen och ansvariga har goda system för att upptäcka om någon skola skulle halka efter.

Redovisning senast 2 maj

Senast den 2 maj 2013 ska Skövde kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Skövde kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/skovde-2013

Skolbeslut och beslut om förskolan och fritidshemmen kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

Skolinspektionen granskar även de fristående skolorna i Skövde. Beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

För information

Kjell Ahlgren, undervisningsråd, 08-586 082 07

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar