Bristande uppföljning av utbildningsverksamheten i Strömstads kommun

Ansvariga i Strömstads kommun saknar en tydlig bild av om den kommunala utbildningsverksamheten verkligen ger den utbildning som barnen och eleverna har rätt till. Orsaken är brister i kommunens arbete med att följa upp och utvärdera verksamheterna. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut i dag.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Strömstads kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Kunskapsresultaten i Strömstad har sjunkit de senaste åren, både i gymnasieskolan och i de högre årskurserna i grundskolan. Samtidigt finns det brister i den utbildning som erbjuds. Flera grundskolor ger inte eleverna tillräcklig tillgång till IT-utrustning och skolbibliotek. Det finns barn och elever som inte får modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet trots att de har rätt till det. Många elever har inte tillgång till elevhälsa med full kompetens, exempelvis skolpsykolog. Varken gymnasieskolans introduktionsprogram eller vuxenutbildningen lever upp till kraven på individuella studieplaner till varje elev och de studieplaner som finns har brister.

Tillsynen pekar på att kommunens ansvariga för utbildningsverksamheten saknar en tydlig bild av läget. Särskilt svag är kännedomen om resultaten i fritidshemmen, grundsärskolan och vuxenutbildningen. Orsaken är brister i kommunens arbete med att följa upp och utvärdera sina utbildningsverksamheter.

– Ansvariga i Strömstads kommun behöver säkerställa att alla barn och elever erbjuds en utbildning som tillfullo motsvarar kraven i skolförfattningarna. Eleverna ska också garanteras tillgång till allt som behövs i en kvalitativ utbildning. Det är hög tid att genomföra kommunens planer för hur uppföljningen ska skötas på olika nivåer i organisationen, säger Frida Eek, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Ansvariga måste säkerställa att kommunen fullgör sina skyldigheter för invånare som är under 20 år och som saknar en avslutad gymnasieutbildning. Ett första viktigt steg är att skaffa sig en klar bild av hur dessa ungdomar sysselsätter sig.
  • Ansvariga måste säkerställa att kommunen uppfyller förskolegarantin och erbjuder förskoleplats senast fyra månader efter en förälder anmält önskemål.

Redovisning senast 14 februari

Senast den 14 februari 2014 ska Strömstads kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/stromstad-2014

Beslut om kommunala förskolan och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Frida Eek, utredare, 08-586 083 95

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar