Brister i skolverksamheten vid Laboraskolan i Hylte

Styrelsen för Laboraskolan AB har inte säkrat att företagets grundskola och gymnasieskola i Hylte kommun ger eleverna en god och allsidig utbildning. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut.

Skolinspektionen har granskat Laboraskolan, en fristående grundskola och gymnasieskola i Hylte kommun, som en del av en genomgång av samtliga skolor i landet. Utgångspunkten är elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som huvudmannen måste åtgärda, och följer sedan upp att åtgärder sker.

Samtliga elever vid Laboraskolan når de kunskapskrav som minst ska uppnås i alla ämnen. Men tillsynen pekar på att det finns risk att skolans bedömning och betygssättning inte motsvarar elevernas kunskaper. Orsaken är att en stor del av undervisningen bedrivs av personer utan pedagogisk utbildning, många av lärarna undervisar i ämnen de inte har utbildning för och lärarna är ofta ensamma om att undervisa i ett visst ämne.

Utbildningen lever inte heller upp till kraven på allsidighet. Undervisningen är starkt kopplad till att göra uppgifter som beskrivs i läroböcker. Skolan ger sällan eleverna möjligheter att pröva olika arbetssätt och inte heller förutsättningar och utrymme att göra egna ställningstaganden. Skolan arbetar inte aktivt för att motverka traditionella könsroller. Tillsynen visar även stora brister i elevernas tillgång till elevhälsa och skolbibliotek.

Tillsynen visar även att eleverna inte får den studie- och yrkesvägledning de har rätt till. Eleverna i grundskolan får mycket begränsad information om andra gymnasieskolor är Laboraskolans egen. Eleverna i gymnasieskolan får inte information om studier på universitet och högskola trots att de läser ett högskoleförberedande program.

– Laboraskolan har flera brister som äventyrar elevernas rätt till en god utbildning. Styrelsen måste därför säkra att alla elever verkligen får den utbildning de har rätt till enligt skollagen. Ett viktigt steg är att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att få ett underlag för nödvändiga beslut om förbättringsåtgärder, säger Ulrika Palm, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Redovisning senast 5 december

Senast den 5 december 2014 ska Laboraskolan AB redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekas ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/laboraskolan-2014

För information

Ulrika Palm, undervisningsråd, 08-586 081 08

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar