Brister i styrningen av skolorna i Vansbro

Det finns stora brister i den politiska styrningen av de kommunala skolorna i Vansbro. Många beslut fattas på tjänstemannanivå utan att ansvariga politiker tagit ställning till vilka insatser som krävs för att förbättra de låga kunskapsresultaten. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Vansbro kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Kunskapsresultaten är låga i de kommunala skolorna i Vansbro. Många elever i både grundskolan och i gymnasieskolan når inte de kunskapskrav som anges i läroplanerna. Pojkar som grupp når betydligt sämre resultat än flickor som grupp.

Tillsynen visar att alla elever som behöver särskilt stöd för att nå kunskapskraven inte får det. Skolan anlitar ofta elevassistenter som en standardlösning för att ge elever stöd, även när skolan bedömer att det inte är den bästa lösningen. Elever som önskar modersmålsundervisning får inte alltid det. Det finns inga rutiner för att samordna informationen mellan olika skolor om behovet av modersmålsundervisning. Elever med annat modersmål än svenska får inte studiehandledning så mycket som de behöver.

– Ansvariga kommunpolitiker har inte koll på kunskapsresultaten och har därför inte kunnat ta sitt ansvar för skolan fullt ut. Utvecklingen av skolan har istället till största delen drivits av tjänstemän och rektorer, utan att kommunstyrelsen tagit ställning till vilka insatser som behövs för att komma tillrätta med de låga resultaten, säger Elisabeth Ritchey, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • De flesta rektorer och förskolechefer tar ansvar för sina verksamheter på ett bra sätt.
  • De flesta elever som Skolinspektionen talat med berättar att de trivs och känner sig trygga i skolan. De flesta skolor har ett aktivt värdegrundsarbete.
  • Alla elever har inte tillgång till skolpsykolog på det sätt som anges i skollagen.

Redovisning senast 8 juli

Senast den 8 juli 2013 ska Vansbro kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Vansbro kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/vansbro-2013

Beslut om enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Elisabeth Ritchey, undervisningsråd, 08-586 080 90

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar