Effektivare styrning krävs för att förbättra skolan i Flens kommun

Kunskapsresultaten i Flens kommunala skolor är låga och nedåtgående. Ansvariga för skolan måste se till att resultaten höjs genom effektivare styrning och systematiskt utvecklingsarbete. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har gått igenom alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Flens kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

En tredjedel av eleverna i årskurs 9 lämnar kommunala grundskolan i Flen utan att ha nått målen i alla ämnen. Drygt 40 procent av eleverna i gymnasieskolan fullföljer inte sin utbildning inom fyra år. Förbättringsarbetet är svagt och brister i systematik när det gäller uppföljning och utvärdering av gjorda insatser. Kommunen behöver utveckla bättre beslutsunderlag för att kunna höja resultaten och bryta den negativa trenden.

– Ansvariga för skolan i Flens kommun behöver utveckla en mer aktiv roll i förhållande till såväl förvaltning som till rektorer. Tydliga uppdrag och återkoppling är nödvändiga inslag för att kunna ta ställning till om de insatser som görs verkligen leder till förbättringar och ökad måluppfyllelse, säger Leif Magnusson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser:

  • I alla utbildningsverksamheter i Flens kommun finns personal som med ett professionellt engagemang arbetar utifrån de nationella styrdokumenten.
  • Vuxenutbildningen når goda resultat. Många studerande blir klara med sina studier i god tid och få avbryter studierna i förtid.
  • Huvuddelen av de barn, elever och vuxenstuderande som Skolinspektionen frågat uttrycker att deras studiemiljö är god och att de känner sig trygga och trivs bra. Men många verksamheter har planer mot kränkande behandling som inte uppfyller de krav som ställs. Ansvariga i kommunen behöver noggrannare följa upp arbetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling.

Redovisning senast 22 juni

Senast den 22 juni 2012 ska Flens kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Flens kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/flen-2012

Skolbeslut och beslut för förskola, fritidshem och vuxenutbildning kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

Skolinspektionen granskar även de fristående skolorna i Flens kommun. Beslut kan laddas ned på: www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

För information

Leif Magnusson, undervisningsråd, 08-586 081 74

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar