Elever i Avesta får inte det stöd som de har rätt tillPresskontakt Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Webbplats www.skolinspektionen.se I Avestas grundskolor ligger elevernas kunskapsresultat under riksgenomsnittet och i årskurs 9 når 28 procent inte målen i alla ämnen. En viktig orsak är att skolorna inte följer upp elevernas kunskaper som det är tänkt och därför inte vet vilket åtgärder som behövs för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

Skolinspektionen har genomfört en regelbunden tillsyn av skolor och övrig utbildningsverksamhet i Avesta kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet.

I Avestas grundskolor är elevernas kunskapsresultat lägre än riksgenomsnittet. I årskurs 5 har eleverna låga resultat på de nationella ämnesproven, särskilt i svenska och matematik. Resultaten har dessutom försämrats de senaste fyra åren. I en av skolorna når endast var tredje elev målen på provet i svenska. I årskurs 9 är det 28 procent av eleverna som inte når målen i alla ämnen.

Trots det låga kunskapsresultatet erbjuds inte alla elever i Avesta den utbildning och det stöd som de har rätt till. Vanligtvis ges stöd i matematik, svenska och engelska, men inte i övriga ämnen. Ingen skola ger studiehandledning på modersmålet. Det finns elever som inte får undervisning i sitt modersmål, och ämnena svenska som andraspråk och hem- och konsumentkunskap ges inte som det är tänkt. Skolorna följer inte heller inte upp elevernas kunskapsresultat i årskurs 5 i alla ämnen.

Avesta kommun måste därför vidta åtgärder för att säkerställa att alla elever ges den undervisning de har rätt till. Kommunen och skolorna måste också bli bättre på att följa upp alla elevers kunskaper och framför allt sätta in åtgärder för att resultaten ska förbättras.

Några övriga iakttagelser i rapporten:

? I gymnasieskolan ligger elevernas kunskapsresultat på samma nivå som riket. Men var tredje elev på nationellt program är inte klar med sin utbildning inom fyra år. Kommunen bör vidta fler åtgärder för att fler elever ska fullfölja sin utbildning.
? Vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, särvux, erbjuder inte kurser inom gymnasial vuxenutbildning trots att de flesta elever studerat inom gymnasiesärskolan. Endast kurser inom grundläggande vuxenutbildning erbjuds. Eleverna får inte heller betyg.
? Många elever upplever skolan som trygg, men inte alla. Det finns skolor där studiemiljön för eleverna inte kan betecknas som trygg och det måste åtgärdas. Ett viktigt led är att samtliga verksamheter tar fram planer mot kränkande behandling som uppfyller de krav som ställs. ? Kommunen har system för uppföljning, utvärdering och styrning i förhållande till nationella mål. Exempelvis gör kommunen tillsynsbesök på skolorna och övriga utbildningsverksamheter vart tredje år och begär in handlingsprogram när något bedöms behöva förbättras. Dock måste kommunen i högre grad se till att åtgärder vidtas. Fritidshemmen får inte samma uppmärksamhet. Där utförs kvalitetsarbete i endast i begränsad omfattning och det finns brister i samtliga kvalitetsredovisningar på skol- och kommunnivå.
Redovisning senast 2 oktober 2009 Senast den 2 oktober 2009 ska Avesta kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned inspektionsrapporten Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/pressrum/avesta2009Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar