Färre ansökningar om att starta fristående skolor

Antalet ansökningar om tillstånd för fristående skola har minskat med hälften jämfört med förra året. Ansökningar om gymnasieskolor har minskat mest.

Det krävs tillstånd från Skolinspektionen för att kunna starta en fristående skola eller utöka verksamheten på en befintlig skola. Senast den 31 januari i år skulle sådana ansökningar om tillstånd för verksamhet med skolstart läsåret 2013/2014 vara inlämnade. Skolinspektionen har nu ställt samman statistik om ansökningarna, på riksnivå och på kommunnivå.

Totalt har Skolinspektionen fått in 364 ansökningar i årets ansökningsomgång. Det är en halvering jämfört med 2011, då Skolinspektionen fick in nära 800 ansökningar. Antalet sökande är i år 194, jämfört med cirka 250 förra året. Det har också kommit betydligt färre ansökningar från de stora utbildningsföretagen i år jämfört med de senaste åren.

Flera tänkbara förklaringar till minskningen

Det kan finnas flera tänkbara förklaringar till det minskade intresset för att starta fristående skola.

Den skollag som infördes 2011 innehåller nya krav på exempelvis skolbibliotek och elevhälsa vilket kan ha bidragit. En annan faktor är de senaste årens krympande elevkullar som inneburit att elevunderlaget och därmed utrymmet för nya skolor minskat framför allt i gymnasieskolan. Både otillräckligt elevunderlag och skollagens nya krav på exempelvis skolbibliotek bidrog till ökat antal avslag på ansökningar redan förra året, vilket i sig kan ha dämpat intresset för att ansöka. Osäkert konjunkturläge och en pågående samhällsdebatt kring fristående skolor är två andra faktorer som kan ha dämpat intresset.

Flest ansökningar om grundskolor

De flesta ansökningar, 189, avser grundskola. De flesta gäller start av ny skola.

Ansökningar om gymnasieskolor har minskat mest. Totalt kom det in 151 ansökningar, vilket är en minskning med 67 procent jämfört med förra året.

De flesta ansökningar, 60 procent, avser etablering i något av de tre storstadslänen: Stockholms län (129 ansökningar), Skåne län (53 ansökningar) och Västra Götalands län (36 ansökningar).

Besked till hösten

Skolinspektionen skickar nu ansökningarna till berörda kommuner för yttrande. Ansökningar som gäller gymnasieskolor skickas även till grannkommunerna. Kommunens yttrande ska beskriva hur den planerade skolan påverkar kommunens skolväsende.

Skolinspektionen kommer att fatta beslut om ansökningarna under hösten 2012. De allra flesta som ansökt kommer att få besked före 1 oktober 2012.

Förra året tog Skolinspektionen emot nära 800 ansökningar. 25 procent beviljades tillstånd för hela eller delar av ansökan.

Siffror – totalt, per län och per kommun

Siffror (riks-, läns- och kommunnivå) om ansökningar om att starta fristående skola läsåret 2013/2014 finns på www.skolinspektionen.se/fristande-ansokningar-2012

Fakta: Ansöka om att starta fristående skola

  • För att starta eller utöka en fristående skola behövs ett tillstånd från Skolinspektionen. Ansökan ska vara inlämnad till Skolinspektionen senast 31 januari året innan utbildningen ska starta.
  • Skolinspektionen skickar varje ansökan på remiss till den kommun där den sökande vill etablera skolan. Ansökningar om att starta gymnasieskolor remitteras även till kringliggande kommuner.
  • Skolinspektionen bedömning utgår från skollagen (2010:800). Ett kriterium är att eleverna ska få en utbildning som bygger på skollagens och läroplanens värden och mål. Ett annat är att det ska finnas förutsättningar för sökanden att driva en varaktig och stabil verksamhet, med hänsyn till elevunderlag och ekonomiska förutsättningar.
  • För varje ansökan fattar Skolinspektionen ett beslut som innebär godkännande, avslag eller att ansökan avskrivs. En ansökan avskrivs om den sökande drar tillbaka sin ansökan.
  • Skolinspektionens beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, av den sökande eller av berörd kommun.

För information

Anna Sundberg, enhetschef tillståndsprövning, 08-586 084 05

Arletta Plunkett, statistiker, 08-586 083 54

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar