Förbättringar krävs på åtta skolor som Jensen Education College AB driver

Jensen Education College AB behöver säkra att företagets grundskolor och gymnasieskolor ger eleverna den utbildning de har rätt till.

Skolinspektionen har granskat tre grundskolor och fem gymnasieskolor som företaget Jensen Education College AB ansvarar för. Grundskolorna ligger i Stockholm (Vasastan), Uppsala och Västerås, och gymnasieskolorna ligger i Borås, Jönköping, Lund, Uppsala och Västerås. Granskningen är en del av en genomgång av samtliga skolor i landet. Utgångspunkten är elevers rätt till god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som ansvariga måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Tillsynen visar att kunskapsresultaten i de granskade skolorna varierar över tid. Det är också stora skillnader i kunskapsresultat mellan olika skolor. Flera av de granskade grundskolorna och gymnasieskolorna ger inte eleverna tillgång till en elevhälsa som motsvarar kraven och som arbetar elevstödjande. Det finns också skolor som inte ger sina elever tillgång till skolbibliotek. Elevernas möjlighet till inflytande över sin utbildning är inte heller säkrad i alla de granskade skolorna.

– Jensen Education College AB måste intensifiera sitt arbete med att ge alla elever möjligheter att nå målen och att komma så långt det är möjligt i sin kunskapsutveckling. För att nå en högre måluppfyllelse är det också viktigt att varje skola har ett systematiskt och dokumenterat kvalitetsarbete som tar sin utgångspunkt i de nationella målen, säger Hans Larson, enhetschef, Skolinspektionen.

Ladda ned Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/jensen-2014

Denna tillsyn omfattar JENSEN Gymnasium Borås, JENSEN Gymnasium Jönköping, JENSEN Gymnasium Lund, JENSEN grundskola Uppsala, JENSEN Gymnasium Uppsala, JENSEN Grundskola Vasastan, JENSEN Grundskola Västerås, JENSEN Gymnasium Västerås. Varje granskad skola har fått ett beslut med Skolinspektionens iakttagelser och bedömningar. Skolinspektionen har tidigare granskat företagets övriga grundskolor och gymnasieskolor. Beslut om enskilda skolor kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information Hans Larson, enhetschef, 08-586 081 59
Presskontakt Robin Lapidus, Kommunikationschef, 076-129 77 26

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar