Föreläggande med vite för den kommunala grundskolan International School of Lund – Katedralskolan

Skolinspektionen har beslutat om ett föreläggande med vite på 400 000 kronor för att få ansvariga i Lunds kommun att skyndsamt ge eleverna vid grundskolan International School of Lund – Katedralskolan den utbildning de har rätt till.

International School of Lund – Katedralskolan är en svensk kommunal grundskola och ska därmed följa de svenska skolförfattningarna såsom svensk läroplan med tillhörande kursplaner. Skolan är också auktoriserad av organisationen International Baccalaureate Office (IBO). Bestämmelser i skolförordningen ger skolan möjlighet att, utöver utbildningen enligt de svenska skolförfattningarna, även tillämpa IBO:s internationella program Primary Years Programme och Middle Years Programme.

Problemet är att skolan, trots återkommande påpekande från Skolinspektionen, inte ger utbildning enligt svensk läroplan, utan enbart enligt de internationella programmen. Det innebär att eleverna inte får undervisning och betyg i alla ämnen som de har rätt till som elever på en svensk kommunal grundskola.

Det är angeläget att ansvariga omedelbart rättar till bristerna. Skolinspektionen har därför idag beslutat att om bristerna inte rättas till före den 1 augusti 2013 kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att Lunds kommun ska betala vite på 400 000 kronor. Enligt Skolinspektionens beslut ska Lunds kommun vidta åtgärder så att skollagens krav uppfylls. I detta ingår att se till att skolan ger undervisning och betyg i alla ämnen som anges i svensk läroplan med tillhörande kursplaner och timplan.

– Det faktum att International School of Lund – Katedralskolan är auktoriserad av IBO ger inte ansvariga i Lunds kommun rätt att frångå de styrdokument som gäller för svensk grundskola. Vi förutsätter att ansvariga nu, inför hotet av vite, genomför de förändringar som krävs för att eleverna på skolan ska få undervisning och betyg i alla ämnen som de har rätt till, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen.

International School of Lund – Katedralskolan (ISLK) har cirka 200 elever i förskoleklass, fritidshem och årskurs 1-9. Flertalet av eleverna bor tillfälligt i Sverige och går på skolan endast i ett par år. Undervisningen sker i huvudsak på engelska.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om föreläggande vid vite för International School of Lund - Katedralskolan (dnr. 44-2012:1373) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/islk-vite

Fakta om vite

  • Vite är ett påtryckningsmedel för att få den som ansvarar för en skola att rätta till de brister som Skolinspektionen har påpekat i sitt beslut.
  • Möjligheten till beslut om vite infördes i skollagen som gäller sedan 1 juli 2011.
  • Skolinspektionen har totalt fattat åtta beslut om vite, inklusive dagens beslut.

För information

Viveka Berglund, utredare, 08-586 084 10

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar