Föreläggande med vite för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm

Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på 500 000 kronor för att få företaget Distra Utbildnings Center AB att skyndsamt rätta till allvarliga brister i utbildningen vid Distra Bygg Gymnasium i Stockholms kommun.

Distra Utbildnings Center AB har inte rättat till alla de allvarliga brister i skolverksamheten vid Distra Bygg Gymnasium som Skolinspektionen pekat ut i ett tillsynsbeslut i januari 2013. Ansvariga för skolan har inte heller, inom angiven tid, visat hur man ska komma till rätta med kvarstående brister i framtiden. Skolinspektionen har därför idag beslutat att om bristerna inte rättas till före den 5 oktober 2013 kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att företaget ska betala vite på 500 000  kronor till statskassan.

– Bristerna vid Distra Bygg Gymnasium får allvarliga följder för eleverna. Endast 2 av 25 elever i årskurs 3 gick i våras ut skolan med behörighet till högskolestudier. Ingen av eleverna hade godkända betyg i alla ämnen. Vi förutsätter nu att Distra Utbildnings Center AB omedelbart genomför de förändringar som krävs för att eleverna ska få den utbildning och det stöd de har rätt till, säger Ann‑Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen.

Bristerna omfattar bland annat skolans arbete med särskilt stöd för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven och rektorns pedagogiska ledarskap. Vidare präglas inte skolans studiemiljö av studiero och skolan ger inte heller eleverna tillgång till kurator och specialpedagogisk kompetens, trots att det är kompetenser som elevhälsan ska ha.

Flera av bristerna har en tydlig koppling till undermåligt kvalitetsarbete där ansvariga för skolan fortfarande inte har etablerat fungerande system och rutiner för att följa upp och utvärdera utbildningen och vidta nödvändiga åtgärder för att säkra kvaliteten.

Enligt Skolinspektionens beslut ska Distra Utbildnings Center AB vidta åtgärder så att skollagens krav uppfylls.

Distra Bygg Gymnasium erbjuder Bygg- och anläggningsprogrammet och hade vid vårterminens slut cirka 120 elever. Skolan har undervisning i lokaler i Årsta och på Södermalm i Stockholm.

Företaget ansvarar även för en grundskola

Distra Utbildnings Center AB driver även en grundskola, Distra skola Syd, också den i Stockholms kommun. Även den skolan har allvarliga brister och Skolinspektionen beslutade därför den 22 maj 2013 om ett föreläggande med vite. Senast 16 september ska företaget ha rättat till bristerna på Distra skola Syd, annars kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att företaget ska betala vite på 500 000 kronor till statskassan.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/distrabygg-vite-2013

Fakta om vite

  • Vite är ett påtryckningsmedel för att få den som ansvarar för en skola att rätta till de brister som Skolinspektionen har påpekat i sitt beslut.
  • Möjligheten till beslut om vite infördes i skollagen som gäller sedan 1 juli 2011.
  • Skolinspektionen har totalt fattat 14 beslut om föreläggande med vite, inklusive det om Distra Bygg Gymnasium.

För information

Jane Strandberg, utredare, 076-129 77 82

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar