Föreläggande med vite för Energigymnasiet i Täby och Energigymnasiet i Upplands Väsby

Skolinspektionen har beslutat om två förelägganden med vite på vardera 300 000 kronor för att få ansvariga företag, med en och samma ägare, att skyndsamt rätta till allvarliga brister vid två gymnasieskolor. Skolorna ligger i Täby respektive Upplands Väsby.

Energy Technology Sweden AB och Energy Maintenance Sweden AB är två utbildningsföretag, med samma ägare, som driver Energigymnasiet i Täby med cirka 40 elever och Energigymnasiet i Upplands Väsby med cirka 60 elever. På båda skolorna finns allvarliga brister som företagen inte åtgärdat trots påpekande i tillsynsbeslut från Skolinspektionen i mars 2012. Skolinspektionen har därför idag beslutat att om bristerna på respektive skola inte rättas till före den 3 maj 2013 kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att företagen ska betala vite på 300 000 kronor för respektive skola.

På båda skolorna är det många elever som går ut skolan utan slutbetyg. Tillsynen visar bland annat att särskilt stöd inte ges på det sätt och i den omfattningen som eleverna har rätt till enligt skollagen och att undervisningen i de flesta ämnena bedrivs av lärare som saknar ämneskompetens. Skolorna har inte heller gett eleverna tillgång till skolbibliotek eller studiehandledning på modersmålet.

– Eleverna på Energigymnasiet i Täby och på Energigymnasiet i Upplands Väsby har, precis som alla elever, rätt till en god utbildning. Tillsynen visar att ansvariga företag misslyckats med kunskapsuppdraget. Vi förutsätter att ansvariga nu ser till att genomföra de omfattande förändringar som krävs för att eleverna ska få den utbildning de har rätt till, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen.

Enligt Skolinspektionens beslut ska ansvariga företag vidta åtgärder så att skollagens krav uppfylls. I detta ingår bland annat att:

  • Utreda samtliga elever som är eller kan vara i behov av särskilt stöd och se till att utredningarna sker i samråd med elevhälsan.
  • Eleverna får det särskilda stöd som utredningen visat att de behöver.
  • Utarbeta skolans åtgärdsprogram så att de beskriver åtgärder som svarar mot elevernas behov av särskilt stöd samt att det i åtgärdsprogrammen anges hur och när åtgärderna ska följas upp och utvärderas.
  • Ge studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det.
  • Redovisa en plan med konkreta åtgärder som huvudman och rektor ska vidta för att öka andelen lärare med utbildning för den undervisning de bedriver.
  • Se till att eleverna har tillgång till skolbibliotek som används i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.

Ägaren till de två skolorna driver ytterligare en av skola, Friluftsgymnasiet i Norrtälje. Där pågår tillsyn.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om föreläggande vid vite för Energigymnasiet i Täby (dnr. 44-2010:5210) och för Energigymnasiet i Upplands Väsby (dnr. 44-2011:4588) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/energigymnasiet-vite

Fakta om vite

  • Vite är ett påtryckningsmedel för att få den som ansvarar för en skola att rätta till de brister som Skolinspektionen har påpekat i sitt beslut.
  • Möjligheten till beslut om vite infördes i skollagen som gäller sedan 1 juli 2011.
  • Skolinspektionen har totalt fattat fem beslut om vite, inklusive dagens två beslut.

För information

Mathias Ljungström, utredare, 08-586 085 10

Presskontakt

Robin Lapidus, kommunikationschef, 08-586 080 26

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar