Föreläggande med vite för gymnasieskolan Didaktus Jakobsberg

Skolinspektionen har beslutat om ett föreläggande med vite på 500 000 kronor för att få utbildningsföretaget Didaktus Skolor AB att skyndsamt rätta till allvarliga brister i utbildningen vid gymnasieskolan Didaktus Jakobsberg i Järfälla kommun.

Det finns allvarliga brister i skolverksamheten vid Didaktus Jakobsberg, en fristående gymnasieskola med cirka 300 elever i Järfälla kommun, som drivs av Didaktus Skolor AB. Skolinspektionen har därför idag beslutat att om bristerna inte rättas till före den 12 september 2013 kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att företaget ska betala vite på 500 000 kronor.

Bristerna innebär bland annat att skolan inte ger eleverna tillgång till stöd på det sätt och i den omfattning som de har rätt till. Skolan beslutar ofta om stödåtgärder utan att först utreda elevens behov, samarbetet med elevhälsan fungerar inte och de åtgärdsprogram som skolan tar fram uppfyller inte skollagens krav. Bristerna har fått allvarliga konsekvenser. 39 av 97 elever lämnade skolan utan slutbetyg vårterminen 2012.

– Eleverna på Didaktus Jakobsberg har, precis som alla elever, rätt till en god utbildning. Tillsynen visar att Didaktus Skolor AB misslyckats med centrala delar i sitt kunskapsuppdrag. Vi förutsätter att företaget nu ser till att genomföra de omfattande förändringar som krävs för att eleverna ska få den utbildning och det stöd de har rätt till, säger Peter Ekborg, biträdande generaldirektör, Skolinspektionen.

Enligt Skolinspektionens beslut ska Didaktus Skolor AB vidta åtgärder så att skollagens krav uppfylls. I detta ingår bland annat att:

 • Utreda alla elever som är eller kan vara i behov av särskilt stöd och se till att utredningarna sker i samråd med elevhälsan.
 • Ta fram åtgärdsprogram som överensstämmer med skollagens krav.
 • Ge eleverna särskilt stöd på det sätt och i den omfattning som de har rätt till.
 • Ge eleverna tillgång till ett skolbibliotek som används i skolans pedagogiska verksamhet.
 • Se till att utbildningen på introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion följer den beslutade planen för utbildningen, skolans poängplan för Yrkesintroduktion och elevernas individuella studieplaner.
 • Ge elevhälsan förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
 • Rektorn tar sitt ansvar som pedagogisk ledare och chef och verkar för att utbildningen utvecklas och bedrivs i enlighet med skollagens krav.
 • Rektorn bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som innefattar planering, uppföljning och utveckling av verksamheten.

Didaktus Skolor AB driver ytterligare tre gymnasieskolor. Didaktus Norrmalm i Stockholm och Didaktus Liljeholmen i Stockholm granskades 2012. Didaktus Åkersberga i Österåker kommer att granskas 2014.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om föreläggande vid vite för Didaktus Jakobsberg (dnr. 44-2011:5180) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/didaktus-jakobsberg-2013

Beslut om övriga skolor som Didaktus Skolor AB driver kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

Fakta om vite

 • Vite är ett påtryckningsmedel för att få den som ansvarar för en skola att rätta till de brister som Skolinspektionen har påpekat i sitt beslut.
 • Möjligheten till beslut om vite infördes i skollagen som gäller sedan 1 juli 2011.
 • Skolinspektionen har totalt fattat sju beslut om vite, inklusive dagens beslut.

För information

Eva Lantéli, utredare, 08-586 084 60

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar