Föreläggande med vite för Magitaskolan i Stockholm

Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på 500 000 kronor för att Magitaskolan AB skyndsamt ska rätta till allvarliga brister i utbildningen vid sin grundskola i Stockholm.

Den fristående grundskolan Magitaskolan i Stockholm har inte rättat till alla brister i utbildningen som Skolinspektionen pekat ut i tidigare tillsynsbeslut den 12 december 2014. Skolinspektionen kräver nu att Magitaskolan AB rättar till kvarstående brister före den 1 juni 2015. I annat fall kan myndigheten ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska betala vite på 500 000 kronor.

Magitaskolan är inriktad mot barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är därför särskilt allvarligt att det finns flera brister i skolans arbete med särskilt stöd och i skolans anpassning av undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. Skolan saknar dessutom personal med den kompetens som krävs för att kunna tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser i tillräcklig omfattning.

Skolan har också brister på flera andra områden som går ut över elevernas rätt till en god utbildning. Det finns brister i skolan arbete med bedömning och betygssättning. Även det systematiska kvalitetsarbetet har brister. Därutöver följer inte undervisningen i slöjd samt hem- och konsumentkunskap ämnenas kursplaner i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Magitaskolan ligger i stadsdelen Gröndal i Stockholm och har cirka 30 elever.

Ladda ner beslutet

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/magitaskolan-vite

För information

Anna Möller, utredare, 08-586 083 74

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 076-129 79 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar