Föreläggande med vite för Smedby skola i Upplands Väsby

Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på 750 000 kronor för att Upplands Väsby kommun skyndsamt ska rätta till allvarliga brister i Smedby skola.

Skolinspektionens tillsyn visar att det finns en rad allvarliga brister i skolverksamheten vid Smedby skola i Upplands Väsby. Bristerna innebär att många elever inte får det stöd i utbildningen som de behöver och har rätt till. Det finns också brister i skolans arbete med att ge eleverna studiero.

Skolinspektionen ser mycket allvarligt på situationen och kräver att Upplands Väsby kommun rättar till bristerna före den 25 september 2015. I annat fall kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska betala vite på 750 000 kronor.

– Bristerna i Smedby skola får allvarliga följder för elevernas möjligheter att klara skolan. Vi förutsätter att ansvariga politiker och förvaltningen i Upplands Väsby omedelbart genomför de kraftfulla förändringar som krävs för att skolan ska ge alla sina elever den utbildning och studiero som de har rätt till, säger Tommy Lagergren, avdelningschef, Skolinspektionen.

Skolinspektionens tillsyn visar allvarliga brister i skolans arbete med att uppmärksamma, utreda och tillgodose elevers behov av särskilt stöd. Skolan har även brister i studiero. Skolinspektionen har varit på flera lektioner där inledningen varit så stökig att det har tagit upp till en kvart innan läraren kunnat sätta igång undervisningen.

Skolan har brister även på andra områden som är viktiga för utbildningen. Till exempel saknar skolan tillräcklig tillgång till kurator, specialpedagog och personal med kompetens inom studie- och yrkesvägledning.

Smedby skola är en kommunal grundskola i Upplands Väsby med drygt 200 elever i förskoleklass till årskurs 9. Skolan har granskats inom ramen för en regelbunden tillsyn av Upplands Väsby kommuns utbildningsverksamhet som Skolinspektionen genomför våren 2015.

Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut om Smedby skola kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/smedby-vite

För information

Jesper Molin, utredare, 08-586 080 91

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar