Fortsatt arbete krävs för att fler elever ska nå målen i Färgelanda kommun

Ansvariga för skolan i Färgelanda kommun har de senaste åren arbetat engagerat på att förbättra skolan. Arbetet har lett till förbättringar, bland annat ökad trygghet för eleverna. Däremot har kunskapsresultaten inte ökat. Fortfarande lämnar nästan en tredjedel av eleverna i årskurs 9 grundskolan utan godkända betyg i samtliga ämnen. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport i dag.

Skolinspektionen har gått igenom alla skolor och övriga verksamheter i Färgelanda kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister och de områden som behöver förbättras. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

Många elever i årskurs 9 lämnar grundskolan i Färgelanda utan godkända betyg i alla ämnen. Förra året var det nästan en tredjedel av eleverna, och med undantag för 2009 har det sett ut ungefär så sedan flera år tillbaka. Trots målmedvetet arbete har ansvariga för skolan inte lyckats vända utvecklingen. En orsak kan vara brister i uppföljningen av elevernas kunskapsresultat. Exempelvis följer man inte regelmässigt upp elevernas resultat i årskurs 5 i samtliga ämnen, varken på skol- eller kommunnivå, trots att en sådan analys ger kunskaper om var insatser behövs för att öka elevernas måluppfyllelse.

– Alla elever har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och skolans uppdrag är att ge varje elev förutsättningar för det. Ansvariga för skolan måste därför se till att fler elever når målen i utbildningen. Ett viktigt steg är att förbättra uppföljningen och analysen av elevernas kunskapsresultat. En god grund för att lyckas är det starka engagemang för att utveckla skolan som vi mött hos personalen och kommunens skolansvariga, säger Roland Fallström, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga slutsatser

  • Ansvariga för skolan har arbetat engagerat och systematiskt med att skapa en trygg skola som präglas av studiero, och arbetet har gett resultat. De elever som Skolinspektionen intervjuat trivs och känner sig trygga i skolan. Skolorna och kommunen har bra och kända rutiner för att agera om kränkningar uppstår. Men det finns fortfarande planer för arbetet mot kränkande behandling som inte uppfyller de krav som ställs och det måste skolorna rätta till.
  • Rektorerna för fritidshemmen måste ge personalen mer stöd och ledning så att verksamheten kan leva upp till de nationella målen.

Redovisning senast den 7 maj

Senast den 7 maj 2011 ska Färgelanda kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas på www.skolinspektionen.se/fargelanda2011

För information

Roland Fallström,
undervisningsråd,
08-586 081 64

Presskontakt

Carina Larsson,
pressekreterare,
08-586 082 50

Webbplats

www.skolinspektionen.se

 

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar