Fortsatta brister på Energigymnasiet i Täby och Energigymnasiet i Upplands Väsby – Skolinspektionen går till domstol

Energigymnasiet i Täby och Energigymnasiet i Upplands Väsby har fortfarande omfattande brister i sin skolverksamhet. Skolinspektionen har därför idag ansökt hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att ansvariga företag ska betala sammanlagt 600 000 kronor i vite till statskassan, enligt tidigare förelägganden. Skolinspektionen har dessutom beslutat om nya förelägganden med vite, denna gång på sammanlagt 1 200 000 kronor.

– Vi förutsätter att ansvariga företag omedelbart genomför de förändringar som krävs för att eleverna ska få den utbildning och stöd de har rätt till, säger Ann‑Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen.

Energy Technology Sweden AB och Energy Maintenance Sweden AB är två utbildningsföretag, med en och samma ägare, som driver Energigymnasiet i Täby och Energigymnasiet i Upplands Väsby. Skolorna har i två omgångar fått kritik av Skolinspektionen för omfattande och allvarliga brister i skolverksamheten.

Vid det senaste tillfället i februari 2013 var föreläggandena förenade med vite på 300 000 kronor per skola. Trots detta har ansvariga företag endast rättat till ett fåtal av de brister som då pekades ut. Skolinspektionen har därför idag ansökt om att Förvaltningsrätten i Stockholm ska döma ut vitena. Om förvaltningsrätten gör det måste ansvariga företag betala sammanlagt 600 000 kronor till statskassan.

Skolinspektionen har idag även beslutat om nya vitesföreläggande för skolorna som innebär att om bristerna fortfarande inte har rättats till före den 5 oktober 2013 kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att ansvariga företag 600 000 kronor per skola i vite.

Enligt föreläggandena ska ansvariga företag vidta åtgärder så att skollagens krav uppfylls. I detta ingår bland annat att på båda skolorna:

  • Säkra att eleverna får sin garanterade undervisningstid och att de individuella studieplanerna inte innehåller oklarheter.
  • Säkra att arbetet med särskilt stöd och åtgärdsprogram följer skollagens krav.
  • Utreda samtliga elever som är eller kan vara i behov av särskilt stöd, och sedan ge eleverna det särskilda stöd som utredningen visar att de behöver.
  • Ge eleverna tillgång till ett skolbibliotek som används i skolans pedagogiska verksamhet.
  • Ta fram en plan mot kränkande behandling.
  • Se till att det finns ett systematiskt kvalitetsarbete på både skol- och huvudmannanivå som dokumenteras och innefattar planering, uppföljning och utveckling av skolan.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/energigymnasiet-vite2

Fakta om vite

  • Vite är ett påtryckningsmedel för att få den som ansvarar för en skola att rätta till de brister som Skolinspektionen har påpekat i sitt beslut.
  • Möjligheten till beslut om vite infördes i skollagen som gäller sedan 1 juli 2011.
  • Skolinspektionen har totalt fattat 16 beslut om föreläggande med vite, inklusive dagens två beslut.

För information

Tommy Lagergren, avdelningschef, 076-129 76 09

Presskontakt

Robin Lapidus, kommunikationschef, 08-586 080 26

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar