God grund för fortsatt utveckling av skolan i Vetlanda kommun

Mer än var fjärde elev lämnar den kommunala grundskolan i Vetlanda utan godkända betyg i samtliga ämnen. Ansvariga för skolan behöver nu ta ytterligare steg i sitt arbete för att ge alla elever förutsättningar att nå kunskapskraven. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Vetlanda kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Den kommunala utbildningsverksamheten i Vetlanda har utvecklats positivt efter den senaste statliga tillsynen 2008. Gymnasieskolans genomsnittliga betygspoäng har höjts på flera gymnasieprogram. Men fortfarande lämnar mer än var fjärde elev grundskolan utan godkända betyg i samtliga ämnen. Flickor som grupp når högre kunskapsresultat än pojkar som grupp.

Tillsynen pekar på att alla elever inte får det stöd som de behöver i skolan. Det finns elever som inte får studiehandledning på modersmålet trots att de har rätt till det. De åtgärdsprogram som tas fram i grundskola och gymnasieskola fungerar inte alltid som verktyg i det dagliga arbetet med särskilt stöd.

– Såväl politiker som tjänstemän i Vetlanda kommun har god kännedom om skolans nationella uppdrag och den lagstiftning som styr skolan. Men de behöver öka sin kunskap om resultaten och processerna i de egna förskolorna, fritidshemmen och skolorna. Det är en nödvändig grund för att kunna fatta adekvata beslut och rikta insatser där de behövs för att ge alla elever förutsättningar att nå kunskapskraven, säger Tommy Månsson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Ansvariga måste se till att beslut om mottagande i grundsärskolan grundas på fullgoda utredningar.
  • Ansvariga måste se till att vuxenutbildningens resultat följs upp och att kommunens kvalitetsarbete även omfattar utbildning på entreprenad.

Redovisning senast 14 mars 2014

Senast den 14 mars 2014 ska Vetlanda kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Vetlanda kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/vetlanda-2013

Beslut om enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Tommy Månsson, kommunsamordnare, 08-586 82 04

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar