Goda kunskapsresultat i Höganäs kommun – men likvärdigheten måste säkras

Många kommunala skolor i Höganäs har goda kunskapsresultat. Ansvariga för skolan har följaktligen ett bra utgångsläge för att utjämna de skillnader som fortfarande finns så att alla elever får lika goda förutsättningar att nå målen för utbildningen. Det är också viktigt att ansvariga säkrar likvärdigheten på kommunens fritidshem. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Höganäs kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Både den kommunala grundskolan och gymnasieskolan i Höganäs har överlag goda kunskapsresultat. Men i grundskolan varierar resultaten mellan skolorna. Det är därför viktigt att ansvariga i kommunen analyserar orsakerna till dessa skillnader för att kunna sätta in rätt åtgärder så att fler elever kan nå målen för utbildningen.

Ansvariga behöver också följa upp och säkra likvärdigheten i fritidshemmen. Det finns idag flera fritidshem som inte till fullo uppfyller kraven i läroplanen. Ansvariga måste därför tydliggöra vilka mål som gäller och se till att både lokaler och elevgruppernas sammansättning och storlek ger förutsättningar för en god och likvärdig verksamhet.

– Ansvariga i Höganäs kommun har utvecklat skolan i positiv riktning sedan den senaste statliga tillsynen. Det är nu viktigt att fortsätta den goda utvecklingen genom att identifiera framgångsfaktorer och också säkra att resurserna till skolorna fördelas så att alla elever garanteras en likvärdig utbildning, säger Ingela Jonasson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Förskolorna erbjuder en god verksamhet.
  • Det finns elever på grundskolan som inte får studiehandledning på sitt modersmål, trots att de har behov av det och rätt till det.

Redovisning senast 14 maj

Senast den 14 maj 2013 ska Höganäs kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Höganäs kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/hoganas-2013

Skolbeslut och beslut om förskolan och fritidshemmen kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

Skolinspektionen granskar även de fristående skolorna i Höganäs. Beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

För information

Ingela Jonasson, undervisningsråd, 08-586 082 07

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar