Grästorps kommun måste förbättra kunskapsresultaten

Många elever lämnar den kommunala grundskolan i Grästorp utan godkända betyg i alla ämnen. Resultaten har dessutom försämrats de senaste åren. Ansvariga för skolan måste ta reda på vad som krävs för att vända utvecklingen. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Grästorps kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Mer än var fjärde elev i årskurs 9 lämnade förra året grundskolan i Grästorps kommun utan godkända betyg i alla ämnen. Andelen har stigit flera år i följd.

Ansvariga för skolan måste nu ta reda på vad som krävs för att förbättra kunskapsresultaten och säkra att alla elever får den utbildning och det stöd de har rätt till. Ett viktigt steg är att de förbättrar uppföljningen och analysen av kunskapsresultaten. Det är också viktigt att elevernas individuella utvecklingsplaner tydligt visar vad skolan ska göra för att varje elev ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i alla ämnen. Ansvariga måste också se till att alla elever som behöver särskilt stöd i skolarbetet får åtgärdsprogram som på ett tydligt sätt beskriver hur skolan ska tillgodose elevens behov. Elevinflytande är ett annat viktigt verktyg för att kunna anpassa undervisningen efter varje elevs behov.

– Ansvariga i Grästorps kommun, både centralt och på varje skola, måste skaffa sig en bättre insikt i orsakerna till att så många elever inte når godkända betyg. Detta är nödvändigt för att komma fram till vilka åtgärder som krävs av skolan för att vända den nedåtgående trenden i elevernas kunskapsresultat, säger Oskar Cliffordson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Rektorer och lärare i grundskolans högre årskurser måste ta ett större ansvar för att ge eleverna tillgång till skolbibliotek som ett stöd för elevernas lärande.
  • Ansvariga för skolan måste se till att elevhälsan får bättre förutsättningar att bedriva ett förebyggande arbete.

Redovisning senast 7 maj

Senast den 7 maj 2013 ska Grästorps kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Grästorps kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/grastorp-2013

Skolbeslut och beslut om förskolan och fritidshemmen kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

För information

Oskar Cliffordson, utredare, 08-586 084 75

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 076-129 79 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar