Haninge kommun måste ge eleverna likvärdiga möjligheter att nå målen

Kunskapsresultaten varierar mellan olika grundskolor och mellan olika elevgrupper i Haninges kommunala grundskolor. Ansvariga politiker och förvaltningar måste nu säkra att alla elever, oavsett skola och bakgrund, ges samma goda möjligheter att klara målen i skolan.

Skolinspektionen har granskat skolor och övriga utbildningsverksamheter i Haninge kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att åtgärder sker.

Tillsynen visar att det är stora skillnader i kunskapsresultat mellan olika grundskolor i Haninge kommun. Kunskapsresultaten varierar också mellan olika elevgrupper. Flickor som grupp når högre resultat än pojkar som grupp, svenskfödda elever når högre resultat än utlandsfödda elever, och elever med högutbildade föräldrar når högre resultat än övriga elever.

Tillsynen pekar samtidigt på att alla elever inte ges likvärdiga förutsättningar att nå målen för utbildningen. Elever som behöver och har rätt till särskilt stöd för att klara skolan får inte alltid stöd på det sätt som det är tänkt. Till exempel finns brister i arbetet med att ge studiehandledning på modersmålet till nyanlända elever. Det innebär att elever kan vara med på lektioner utan att förstå undervisningens innehåll.

Flera av bristerna är kopplade till kommunens otillräckliga kvalitetsarbete, både på skolnivå och på kommunnivå. De resultat som följs upp analyseras inte i tillräcklig grad, och de analyser som görs dokumenteras inte alltid. Ansvariga politiker och förvaltningen saknar därför tillräckligt underlag för att bedöma om eleverna i kommunens skolor får den utbildning, det stöd och de utmaningar de ska ha och för att fatta lämpliga beslut om nödvändiga förbättringar.

– Ansvariga i Haninge kommun måste se till att kommunens skolor i högre grad uppväger skillnaderna i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Ett viktigt steg är att förbättra analysen av kunskapsresultaten och se till att resurser riktas dit de bäst behövs, säger Henrik Ahlberg, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Utbildningsförvaltningen har under våren 2014 kvalitetsgranskat kommunens alla fritidshem enligt Skolinspektionens tillsynsmodell. Det ger ansvariga en god grund för att säkra kvaliteten i verksamheten.
  • Utbildningsförvaltningen har nyligen startat ett centrum för att ta emot och kartlägga kunskapsnivån hos nyanlända elever. Sådan kartläggning ger skolan möjlighet att anpassa undervisningen och ge varje elev goda förutsättningar att nå läroplanens kunskapskrav.
  • De kommunala förskolorna är inriktade på att stimulera barnens utveckling, personalen är lyhörda för barnens intressen och behov och ger barnen inflytande över planeringen av verksamheten. Men förskolorna behöver förbättra sin samverkan med förskoleklass, fritidshemmen och skolan.

Redovisning senast 5 december

Senast den 5 december 2014 ska Haninge kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Haninge kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/haninge-2014

Beslut om kommunala förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Henrik Ahlberg, utredare, 08-586 086 25

Presskontakt

Stina Haraldsson, kommunikatör, 08-586 086 05

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar