Kunskapsresultaten åt rätt håll i Nybro kommun – men uppföljningen måste förbättras

Kunskapsresultaten har förbättrats i Nybros kommunala grundskolor. Men fortfarande finns skillnader mellan olika skolor och mellan olika ämnen. Ansvariga för skolan behöver ta reda på orsakerna och sätta in åtgärder så att alla elever får förutsättningar att nå målen för utbildningen. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och utbildningsverksamheter i Nybro kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Kunskapsresultaten i den kommunala grundskolan i Nybro har förbättrats det senaste året och många elever når goda studieresultat. Men fortfarande varierar kunskapsresultaten mellan olika ämnen och olika skolor. Ansvariga måste därför bli bättre på att följa upp och analysera måluppfyllelsen i samtliga ämnen i grundskolan och grundsärskolan. De måste också säkra att skolorna har fungerande rutiner för att uppmärksamma och utreda elevers behov av särskilt stöd så att elever som behöver kan få det särskilda stöd som de har rätt till.

− Det handlar om att analysera skillnaderna i kunskapsresultat mellan olika ämnen och olika skolor, men också skillnaderna i de förutsättningar eleverna får för att kunna nå målen i skolan. Kännedom om detta är en grundförutsättning för att ansvariga ska kunna rikta utvecklingsinsatser till de ämnen, årskurser och skolor där det bäst behövs, säger Josefin Brüde Sundin, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Kunskapsresultaten inom vuxenutbildningen måste förbättras. Kommunen måste erbjuda en utbildning som skapar förutsättningar för arbete och fortsatta studier.
  • Förskolor och fritidshem gör ett gott arbete med att tillgodose barnens och elevernas intressen, med individens utveckling och lärande i fokus.
  • Det finns lärare som inte är insatta i regelverket för betygsättning. Ansvariga politiker måste därför säkra att alla lärare får det stöd de behöver för att kunna sätta rättvisa och likvärdiga betyg. Det är också viktigt att eleverna känner till målen för utbildningen liksom kraven för olika betyg.

Redovisning senast 31 maj

Senast den 31 maj 2013 ska Nybro kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Nybro kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/nybro-2013

Skolbeslut och beslut om förskolan, fritidshemmen samt vuxenutbildningen kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

Skolinspektionen granskar även fristående skolor. Beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

För information

Josefin Brüde Sundin, utredare, 08-586 083 13

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar