Kunskapsresultaten behöver förbättras i stadsdelen Centrum i Malmö kommun

Drygt hälften av eleverna i årskurs 9 i stadsdelen Centrum i Malmö kommun lämnar grundskolan utan betyg i alla ämnen. Ansvariga för skolan i stadsdelen måste nu se till att kunskapsresultaten förbättras. Ansvariga måste också säkra att barnen i stadsdelen erbjuds plats i förskolan utan oskäligt dröjsmål. Det konstaterar Skolinspektionen idag i en rapport till Centrums stadsdelsfullmäktige.

Skolinspektionen har gått igenom utbildningsverksamheten i stadsdelen Centrum i Malmö kommun. Tillsynen i Malmö kommun pågår till mitten av hösten 2011 och är en del i Skolinspektionens genomgång av landets alla kommuner. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister och områden som behöver förbättras. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

Drygt hälften av eleverna i årskurs 9 i stadsdelen Centrum lämnade förra året grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Även i årskurs 3 och 5 fanns elever som inte nådde målen i skolan. Ett anmärkningsvärt mönster är att elever nådde sämre resultat i ämnen med nationella ämnesprov än i övriga ämnen. Trots dessa låga resultat har ansvariga för skolan inte skaffat sig en heltäckande bild av elevernas kunskapsresultat och saknar därför underlag för att fatta beslut om åtgärder och resurser för att förbättra skolan.

– Kunskapsresultaten visar att det behövs förbättringar på flera nivåer. Stadsdelsfullmäktiges ledning och styrning av utbildningsverksamheten behöver bli mer inriktad på att säkra att alla barn och elever får goda och likvärdiga möjligheter att nå målen för utbildningen. Ansvariga politiker behöver mer aktivt efterfråga vilka resultat som uppnås i stadsdelens skolor. Skolorna själva behöver bli bättre på att systematiskt följa upp, utvärdera och analysera kunskapsresultaten i samtliga ämnen för att säkra att eleverna får den utbildning och det stöd som de har rätt till, säger Cecilia Rösténius, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Stadsdelen lever inte upp till kravet att erbjuda plats i förskolan utan oskäligt dröjsmål.
  • Stadsdelen följer inte upp resultaten inom förskolan och fritidshemmen.
  • Förskolan erbjuder i de flesta fall en pedagogisk verksamhet som utgår från läroplanen och flertalet föräldrar som Skolinspektionen intervjuat är nöjda med både verksamhet och personal.
  • Grundskolorna ger inte studiehandledning på modersmålet i tillräcklig utsträckning, vilket minskar elevers möjlighet att nå målen och förbättra sina kunskapsresultat.
  • Stadsdelsfullmäktige har en otillräcklig bild av verksamheternas arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/malmo-rapporter

För information

Cecilia Rösténius, undervisningsråd, 08-586 082 15

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar