Kunskapsresultaten i Östra Göteborgs grundskolor måste höjas

Kunskapsresultaten är fortsatt låga och två av fem elever når inte behörighet till gymnasieskolan. Ansvariga måste nu vidta åtgärder för att höja kunskapsresultaten i de kommunala grundskolorna i stadsdelen Östra Göteborg. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har gått igenom grundskola, särskola och fritidshem i stadsdelen Östra Göteborg. Tillsynen i Göteborgs kommun pågår till hösten 2012 och är en del i Skolinspektionens genomgång av landets alla kommuner. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister. Utgångspunkten är elevers rätt till god utbildning i trygg miljö.

Drygt 40 procent av eleverna i årskurs 9 gick förra våren ut grundskolan i stadsdelen utan behörighet att studera vidare på gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande program. Även övriga kunskapsresultat är låga och har på en del skolor till och med försämrats de senare åren. Dessutom varierar resultaten, både mellan skolor och inom en och samma skola. Tillsynen visar att alla elever som behöver hjälp att nå kunskapskraven inte får det särskilda stöd de har rätt till. Många elever erbjuds inte studiehandledning på sitt modersmål. Åtgärdsprogrammen som skolorna tar fram är många gånger otydliga. De skriftliga omdömena omfattar inte alltid alla ämnen och ger inte heller tydliga besked om vad skolan ska göra för att ge eleven möjlighet till bättre kunskapsresultat.

– Ansvariga nämndpolitiker måste nu säkra att alla elever får den utbildning de har rätt till i stadsdelens grundskolor. Ett viktigt steg är att fullfölja planerna på en mer aktiv uppföljning av skolornas kunskapsresultat för att få vägledning i vilka beslut som krävs för att förbättra skolorna. Även ansvariga rektorer spelar en mycket viktig roll för det utvecklingsarbete som krävs, säger Mats Aronsson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen i stadsdelen.

Några ytterligare iakttagelser

  • Introduktionsskolan som endast tar emot elever som är nyanlända till Sverige ger inte eleverna undervisning i alla ämnen och inte heller särskilt stöd till alla som behöver.
  • Många elever som Skolinspektionen träffat uppger att de i hög utsträckning trivs och känner sig trygga i skolan. Men inte alla. Ansvariga måste därför säkra att varje skola har ett målinriktat arbete för att motverka kränkningar.
  • Elevernas inflytande över utbildningen måste öka.

Redovisning senast 17 augusti

Senast den 17 augusti 2012 ska stadsdelsnämnden Östra Göteborg redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om stadsdelen Östra Göteborg kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/goteborg-ostra

Skolbeslut och beslut om fritidshem kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

Skolinspektionen granskar även fristående skolor i Göteborgs kommun. Beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

För information

Mats Aronsson, utredare, 08-586 084 40

Presskontakt

Robin Lapidus, kommunikationschef, 08-586 080 26

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar