Kunskapsresultaten måste förbättras i Svenljunga kommun

En tredjedel av eleverna i årskurs 9 lämnar Svenljungas kommunala grundskolor utan godkända betyg i alla ämnen. Ändå har ansvariga politiker och förvaltningen inte i tillräcklig grad analyserat vad skolan behöver göra för att resultaten ska bli bättre.

Skolinspektionen har granskat skolor och övriga utbildningsverksamheter i Svenljunga kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Var tredje elev i årskurs 9 gick förra året ut Svenljungas kommunala grundskolor utan godkända betyg i alla ämnen. Pojkar som grupp når sämre resultat än flickor som grupp.

Tillsynen visar att flera grundskolor, och även gymnasieskolor, har brister i de åtgärdsprogram som tas fram för elever som behöver särskilt stöd för att klara skolan. Även i förskolan finns brister i arbetet med särskilt stöd. Dessutom behöver den kommunala förskolan, i likhet med fritidshemmen, utveckla sin samverkan för att främja elevernas utveckling mot målen.

Tillsynen visar också att ansvariga politiker och förvaltningen saknar en klar bild av läget i skolorna och om skolorna ger eleverna en likvärdig utbildning. Även om kommunen förbättrat sitt kvalitetsarbete efter den senaste statliga tillsynen 2007 så görs fortfarande ingen analys av förbättringsområden och vilka beslut som krävs för att ge alla elever, pojkar och flickor, den utbildning de har rätt till.

– Ett välfungerande kvalitetsarbete är en viktig förutsättning för att kunna erbjuda en god utbildningsverksamhet. Ansvariga för skolan i Svenljunga kommun behöver därför fortsätta sitt påbörjade arbete med att analysera de underlag man får in från de olika verksamheterna. Detta för att kunna fatta beslut om förbättringsåtgärder som behövs utifrån den helhetsbild som analysen ger, säger Peter Sääw, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Redovisning senast 5 december

Senast den 5 december 2014 ska Svenljunga kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/svenljunga-2014

Beslut om kommunala förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Peter Sääw, utredare, 08-586 083 68

Presskontakt

Stina Haraldsson, kommunikatör, 08-586 086 05

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar