Kunskapsresultaten måste förbättras i Töreboda kommun

Var fjärde elev i Töreboda kommun lämnar grundskolan utan betyg i alla ämnen. Ändå följer ansvariga för skolan inte upp kunskapsresultaten i tillräcklig grad.

Skolinspektionen har granskat skolor och övriga utbildningsverksamheter i Töreboda kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Kunskapsresultaten är otillräckliga i Töreboda kommuns kommunala grundskolor. Var fjärde elev i årskurs 9 lämnar grundskolan utan godkända betyg i ett eller flera ämnen.

Tillsynen visar att flera av kommunens grundskolor brister i sitt arbete med att ge särskilt stöd till elever som behöver det. I grundskolans senare årskurser utmanar inte alla lärare i tillräcklig grad eleverna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Skolorna använder i vissa fall lärare för undervisning som de inte har utbildning för, trots att det finns lärare med rätt utbildning i kommunen.

Tillsynen visar också att det bara är kommunens förskolor som har ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. I kommunens övriga utbildningsverksamheter finns stora brister i det systematiska kvalitetsarbetet, på både verksamhetsnivå och kommunnivå. Bristerna innebär bland annat att ansvariga inte utvärderar och analyserar skolornas kunskapsresultat i tillräcklig grad. Ansvariga saknar därmed tillräckliga underlag för att bedöma vad som behöver förbättras i skolan för att ge alla elever möjlighet att komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

– Ansvariga politiker och förvaltning måste nu skaffa sig en samlad bild av resultaten och kvaliteten i sitt skolväsende. Detta är viktigt för att kunna fatta välgrundade beslut om åtgärder för att öka måluppfyllelsen och för att kunna rikta insatser där de behövs, säger Hans Enckell, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Skolinspektionens tillsyn visar också att kommunens beslut om att ta emot en elev i grundsärskolan inte alltid grundas på tillräckliga utredningar. Det finns därmed risk för felaktiga beslut.

– Ett beslut om att ta emot en elev i särskolan får stor inverkan på elevens studiesituation och framtida yrkesliv. Det är därför av stor vikt att utredningarna inför ett mottagande i grundsärskolan är kompletta och håller en god kvalitet, säger Hans Enckell.

Redovisning senast 9 juni

Senast den 9 juni 2014 ska Töreboda kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/toreboda-2014

Beslut om kommunala förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Hans Enckell, undervisningsråd, 08-586 081 62

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar