Kvalitetsarbetet måste förbättras i Åre kommun

Ansvariga i Åre kommun måste säkra att kommunens grundskolor ger eleverna goda möjligheter att nå utbildningens mål. Ett viktigt steg är att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolinspektionen har granskat skolor och övriga utbildningsverksamheter i Åre kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Det finns många elever i Åres kommunala grundskolor som går ut årskurs 9 utan godkända betyg i alla ämnen. Det är också stora skillnader i resultat mellan kommunens olika skolenheter.

För att förbättra kunskapsresultaten behöver Åre kommun stärka sitt systematiska kvalitetsarbete. Idag finns det brister i analysen av elevernas måluppfyllelse och i dokumentationen. Ansvariga politiker och förvaltningen saknar därför en samlad bild av verksamheternas kvalitet och av vad som behöver förbättras. Tillsynen visar att politikerna sällan frågar efter skolornas resultat. Ändå är det politikerna som ansvarar för att eleverna får en utbildning som är utformad i enlighet med skolförfattningarna och att skolorna har de resurser som behövs för att uppfylla de krav som ställs.

– Ansvariga politiker och förvaltningen i Åre kommun behöver vidta åtgärder så att alla elever ges lika förutsättningar att uppnå kunskapskraven. Ett viktigt steg är att utveckla kommunens kvalitetsarbete så att ansvariga får fullgoda underlag för beslut om förbättringar och för att kunna rikta resurserna dit de bäst behövs, säger Ulrika Svedmark, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

• Personalen i de kommunala förskolorna arbetar aktivt med att utvärdera och utveckla verksamheten.
• Ansvariga behöver säkerställa att beslut om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan grundas på fullgoda utredningar. Det är också viktigt att kommunen har fått föräldrarnas medgivande innan en elev tas emot i särskolan.
• Elevhälsan behöver arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande.

Redovisning senast

Senast den 16 mars 2015 ska Åre kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Åre kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/are-2014

Beslut om kommunala förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Ulrika Svedmark, undervisningsråd, 08-586 082 34

Presskontakt

Robin Lapidus, Kommunikationschef, 076 129 77 26

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar