Kvalitetsarbetet måste stärkas i Arjeplogs kommun

Arjeplogs kommun har sedan länge stora brister i sitt systematiska kvalitetsarbete. Ansvariga politiker och förvaltning saknar därför en klar bild av läget i skolorna och om skolorna verkligen ger eleverna den utbildning och trygghet som de har rätt till. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut i dag.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Arjeplogs kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Tillsynen pekar på brister i kommunens systematiska kvalitetsarbete på central nivå, men även på skol- och verksamhetsnivå. Ansvariga politiker och förvaltning kan därför inte ta sitt fulla ansvar för att skolorna uppfyller skollagens krav på elevernas utbildning och trygghet. Bristerna påpekades redan vid den senaste statliga tillsynen 2009, men ansvariga har inte klarat av att åtgärda dem.

– Det är allvarligt att bristerna fått fortgå under så lång tid. Ansvariga för skolan måste nu omgående vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen och säkra elevernas rätt till en god utbildning i trygg miljö, säger Sten Svanholm, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Det finns brister i arbetet mot kränkande behandling, både på skolnivå och på central nivå.
  • Skolorna erbjuder inte studiehandledning på sitt modersmål till de elever som har rätt till det.
  • Skolorna har ett bra arbete med särskilt stöd till elever som behöver det.

Redovisning senast 14 februari

Senast den 14 februari 2014 ska Arjeplogs kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/arjeplog-2013

Beslut om kommunala förskolan och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Sten Svanholm, undervisningsråd, 08-586 082 33

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar