Kvalitetsarbetet måste utvecklas i Lysekils kommun

Ansvariga i Lysekils kommun arbetar aktivt för att öka måluppfyllelsen i förskolan och i skolorna, men analyserar sällan vad insatserna leder till. Därför kan man inte vara säker på att beslutade insatser får önskad effekt. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

Skolinspektionen har gått igenom alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Lysekils kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister och områden som behöver förbättras. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

Tillsynen visar att kvalitetsarbetet i verksamheterna och på kommunnivå inte utgår från resultaten och endast med få undantag bedrivs systematiskt. Exempelvis görs ingen samlad bedömning av kunskapsresultaten i årskurs 5, varken på skol- eller kommunnivå. Ansvariga för skolan saknar därför ett viktigt underlag för de förbättringar som krävs för att fler elever ska kunna nå målen.

– Alla elever har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och skolans uppdrag är att ge varje elev förutsättningar för det. Ansvariga för skolan i Lysekil måste därför planera och organisera verksamheten så att alla elever både i grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen får förutsättningar att nå målen i utbildningen, säger Marita Schiller Helander, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser:

  • I grundskolan måste de individuella utvecklingsplanerna och skriftliga omdömena förbättras.
  • I gymnasieskolan måste rektorerna säkra en likvärdig betygsättning.
  • Skolor och övriga verksamheter har ett aktivt värdegrundsarbete och intervjuade elever upplever att miljön är trygg. Men verksamheternas årliga planer mot kränkande behandling uppfyller inte de krav som ställs.
  • Kommunen skapar förutsättningar för en god kvalitet i den pedagogiska verksamheten genom att en hög andel av personalen har en pedagogisk högskoleutbildning.

Redovisning senast den 15 augusti

Senast den 15 augusti 2011 ska Lysekils kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Lysekils kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/lysekil2011

Skolinspektionen granskar även de fristående skolorna i Lysekils kommun. Beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-rapporter

För information

Marita Schiller Helander,
undervisningsråd,
08-586 081 48

Presskontakt

Carina Larsson,
pressekreterare,
08-586 082 50

Webbplats

www.skolinspektionen.se

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar