Likvärdigheten i skolan måste öka i Hallstahammars kommun

Kunskapsresultaten har förbättrats i de kommunala skolorna i Hallstahammar och ansvariga för skolan bedriver i huvudsak ett gott systematiskt kvalitetsarbete. Det ger ansvariga ett bra utgångsläge för att öka likvärdigheten i skolan och ta itu med skillnaderna i pojkars och flickors kunskapsresultat. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Hallstahammars kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Kunskapsresultaten har förbättrats de tre senaste åren i de kommunala skolorna i Hallstahammar. Men fortfarande lämnar var femte elev i årskurs 9 grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Pojkar som grupp når ofta sämre resultat än flickor som grupp, både i grundskolans högre årskurser och i gymnasieskolan. Ansvariga för skolan måste därför fortsätta sitt systematiska och långsiktiga arbete med att utveckla utbildningsverksamheten. Ett viktigt steg är att förbättra analysen av kunskapsresultat på skolnivå, ett annat är att förbättra den centrala uppföljningen av gymnasieskolan och även av vuxenutbildningen.

– Vi ser att förskolan och grundskolan i Hallstahammar har utvecklats i positiv riktning de senaste åren. Det ger kommunen en god grund för att fortsätta att förbättra utbildningen med sikte på att alla elever, både pojkar och flickor, ska klara skolan och nå godkända betyg, säger Eva Lantéli, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Rektorer och förskolechefer tar ett övergripande ansvar för sina verksamheter.
  • Grundskolorna måste förbättra åtgärdsprogrammen och de individuella utvecklingsplanerna så att de blir aktiva verktyg i arbetet för att alla elever ska nå målen.
  • Skolorna har ett aktivt värdegrundsarbete och de flesta elever som Skolinspektionen talat med berättar att de trivs och känner sig trygga i skolan. Men skolornas planer mot kränkande behandling lever inte upp till de krav som ställs.

Redovisning senast 15 augusti

Senast den 15 augusti 2013 ska Hallstahammars kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/hallstahammar-2013

Beslut om enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Eva Lantéli, utredare, 08-586 084 60

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.